dao tao cap nhanh chung chi ke toan truong hcsn ke truong doanh nghiep 0964868617 mo lop tai can tho hcm ha noi da nang nha trang da lat hai phong quang ninh binh dinh ha nam vung tau dak lak can cu thong tu so 163 2013 tt btc bnv ngay 15 11 2013 cua bo tai chinh bo noi vu ve huong dan tieu chuan dieu kien thu tuc bo nhiem bo nhiem lai bo tri mien nhiem thay the va xep phu cap trach nhiem cong viecke toan truong phu cap ke toan truong trong cac don vi ke toan thuoc linh vuc ke toan nha nuoc can cu quy dinhboi duong ke toan truongtheo thong tu so 199 2012 tt btc ngay 30 thang 12 nam 2011 cua bo tai chinh can cu dieu 53 tieu chuan va dieu kien ke toan truong cua luat ke toan viet nam va nghi dinh 129 2004 nd cp tat ca cac doanh nghiep don vi su nghiep phai co ke toan truong nguoi muon duoc bo nhiem hoac duoc thue lam ke toan truong thi phai co chung chi boi duong ke toan truong nham nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu cho cac can bo dang lam cong tac ke toan tren dia ban cactinh thanh pho trong ca nuoc cong ty cp giao duc viet nam thong bao mo lop boi duong nghiep vu ke toan truong nhu sau doi tuong tham gia nguoi viet nam co trinh do chuyen mon nghiep vu ve ke toan tai chinh kiem toan tot nghiep tu trung cap tro len co thoi gian cong tac thuc te nhu sau doi voi nguoi tot nghiep dai hoc 02 nam tro len ke tu ngay ghi tren bang tot nghiep doi voi nguoi tot nghiep trung cap hoac cao dang 03 nam tro len ke tu ngay ghi tren bang tot nghiep thoi gian hoc hoc phi thoi gian dao tao 2 thang hoc vao t7 cn hang tuan hoac cac buoi toi trong tuan hoc phi 2 000 000d khoa chung chi truong cao dang nghe van lang cap hoc phi 3 000 000d khoa chung chi hoc vien tai chinh cap co chuong trinh uu dai hoc phi khi dang ky nhom tai sao ban nen hoc voi chung toi la don vi nhieu nam lien dat chuan don vi dao tao uy tin quoc gia giang vien giang day giau kinh nghiem den tu cac truong uy tin thu tuc nhap hoc don gian nhanh gon thoi gian hoc linh dong phu hop voi cac ban dang cong tac cap nhanh chung chi khi hoan thanh khoa hoc chung chi theo dung quy dinh cua btc phong day du tien nghi rong rai thoang mat ban co the dang ky khoa hoc o bat cu dau tren ca nuoc cung voi cac trung tam dao tao lon cua chung toi tai cac tinh thanh trong nuoc ket thuc khoa hoc boi duong ke toan truong hoc vien co ket qua thi dat yeu cau tro len duoc cap chung chi boi duong nghiep vu ke toan truong chung chi co gia tri bo nhiem lam ke toan truong theo luat ke toan viet nam dia diem hoc cong ty cp giao duc viet nam tai can tho duong nguyen hien kdc 91b p an khanh q ninh kieu tai lam dong nguyen cong tru p 2 tp da lat tai ha noi quan dong da ba dinh cau giay tai da nang phuong hoa cuong bac quan hai chau tai nha trang khu do thi vinh diem trung tai binh dinh nguyen thi dinh tp quy nhon tai tp hcm quan binh thanh quan tan binh quan 10 tai quang ninh ha long quang ninh tai hai phong lach tray ngo quyen hai phong tai ha nam vung tau dak lak de biet thong tin chi tiet goi 0964 86 86 17 duong kieu phong dao tao email kieudt giaoducvietnam edu vn http nghiepvuchuyennganh edu vn khoa dao tao ke toan truong html