khai giang cac lop boi duong qlnn ngach chuyen vien chuyen vien chinh tai ha noi hotlin doi tuong hoc nguoi da va dang lam trong cac co quan don vi su nghiep nha nuoc doi tuong thi cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach tai ha noi theo cong van 1814 so noi vu ha noi 1 lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien hoc phi 3 400 000 dong khoa 2 thang 2 lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh hoc phi 3 600 000 dong khoa 2 thang chung chi hoan thanh chuong trinh quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chuyen vien theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu yeu cau bat buoc phai tham gia du 80 chuong trinh hoc moi du dieu kien thi thong tin chi tiet ve khoa hoc dang ky tham gia vui long lien he cty cp giao duc viet nam tru so chinh khu ttgv dhnn dich vong hau cau giay ha noi vpts so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi dien thoai 0 email anhnt giaoducvietnam edu vn