trung tam thuong xuyen mo lop hoc bang lai xe nang tai thanh hoa 0948313639 sau khi tot nghiep cac hoc vien duoc cap chung chi lai xe nang tai thanh hoa voi muc hoc phi re nhat va co the lam tai cac cong ty trong ca nuoc trung tam da o ta o da y nghe dong nam a 0948313639 thong bao dao tao ngan han va cap chung chi lai xe nang thanh hoa van hanh xe nang hoc phi hoc lai xe nang re nhat 0948313639 thu tuc dang ky hoc lai xe nang gon nhat ban sao cmnd 01 anh 4 x 6 phieu dang ky hoc nghe theo mau cam ket cua chung toi dao tao chat luong nhat giang vien nhiet tinh nhat hoc lai xe nang nhanh nhat 0948313639 chi phi re nhat thi truong chung chi lai xe nang co gia tri toan quoc hoc vien se nhan duoc gi sau khi hoan thanh khoa huan luyen van hanh xe nang 1 chung chi so cap nghe lai xe nang hang neu tham gia khoa dao tao thi sat hach chung chi so cap nghe 2 chung chi an toan lao dong van hanh thiet bi nang neu tham gia huan luyen va sat hach van hanh thiet bi co yeu cau nghiem ngat ve an toan lao dong 3 co kha nang van hanh thanh thao cac ky thuat nang hang trong moi goc do rong hep 4 mot so thao tac bao duong bao tri sua chua co ban moi thong tin chi tiet xin lh trung tam da o ta o da y nghe dong nam a tel 0948313639 email vienkhoahocgdvnn edu gmail com web vienkhoahocgdvnn edu gmail com