noi dung dao tao va cap chung chi kinh doanh xang dau gas nghiep vu kinh doanh xang dau va khi dau mo hoa long lpg gas cua hang truong cua hang xang dau nghiep vu bao ve moi truong trong kinh doanh xang dau va gas chung nhan phong chay chua chay an toan lao dong do luong chat luong i dia diem dao tao hoc tai cong ty co phan giao duc phuong dong ii lich khai giang khai giang lien tuc trong nam iii ho so nhap hoc so yeu ly lich co dan anh va xac nhan cua dia phuong hoac co quan chung minh nhan dan pho to 02 anh 3 x 4 ghi ro ho ten ngay thang nam sinh noi sinh sau tung anh de trien khai to chuc lop hoc chu dao kinh de nghi quy co quan don vi vui long lien he truoc qua dien thoai 0978 588 926 iv chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau se duoc cap chung chi giay chung nhan co gia tri de hoan thien dieu kien kinh doanh xang dau khi dau mo hoa long lpg theo quy dinh cua phap luat hien hanh luu y nhan ho so tat ca cac ngay trong tuan thu 7 cn thi sinh phai lien he qua dt truoc khi den nop ho so tao dieu kien uu tien cho nhung hoc vien o xa ban ron trong cong viec v nop ho so tai van phong truc tiep dao tao moi ca nhan hay to chuc co nhu cau tham gia khoa dao tao tren vui long lien he