ban can bang dien cong nghiep ma chua biet o dau hoc trung cap dien hoac hoc trung cap nghe dien cong nghiep o ha noi chung toi dao tao nghe dien dan dung he trung cap 0948 31 36 39 trung cap nghe dien cong nghiep va dan dung 0948 31 36 39 nganh dao tao dien cong nghiep va dan dung 0948 31 36 39 trinh do dao tao trung cap nghe 0948 31 36 39 thoi gian dao tao 2 nam doi tuong tuyen sinh tot nghiep cap 2 tro len hoc linh hoat voi nguoi khong co nhieu thoi gian 0948 31 36 39 gioi thieu 0948 31 36 39 chuong trinh trung cap nghe nganh dien cong nghiep va dan dung duoc thiet ke de dao tao ky thuat vien trinh do trung cap chuyen nghiep nganh dien cong nghiep va dan dung co dao duc va luong tam nghe nghiep co thai do hop tac voi dong nghiep ton trong phap luat va cac quy dinh tai noi lam viec co suc khoe nham tao dieu kien cho nguoi lao dong co kha nang tim viec lam dong thoi co kha nang hoc tap vuon len dap ung yeu cau phat trien kinh te xa hoi chuong trinh chuan bi cho nguoi hoc kien thuc va ky nang ky thuat tro giup cho ky su va cac chuyen gia chuyen mon trong viec thiet ke he thong truyen tai phan phoi va su dung nang luong dien muc tieu dao tao 0948 31 36 39 trinh bay dung nguyen ly cau tao va cac tinh nang tac dung cua cac loai thiet bi dien khai niem co ban qui uoc su dung trong nganh dien cong nghiep va dan dung doc duoc cac ban ve thiet ke cua nganh dien phan tich duoc nguyen ly cac ban ve thiet ke dien nhu ban ve cap dien ban ve nguyen ly mach dieu khien van dung duoc cac nguyen tac trong thiet ke cap dien va dat phu tai cho cac ho dung dien xac dinh 1 phan xuong mot ho dung dien van dung duoc cac nguyen tac trong lap rap sua chua cac thiet bi dien phan tich duoc phuong phap xac dinh cac dang hu hong thuong gap cua cac thiet bi dien van dung duoc nhung kien thuc co so va chuyen mon da hoc de giai thich cac tinh huong trong linh vuc dien cong nghiep dan dung tiep can duoc nhung kien thuc chuyen sau va co the theo hoc o cac bac hoc cao hon cua nganh dien cong nghiep va dan dung vi tri va kha nang lam viec sau khi ra truong sau khi tot nghiep khoa hoc nguoi hoc duoc cap bang trung cap chuyen nghiep nganh dien cong nghiep va dan dung co kha nang van hanh bao tri sua chua cai tien cac thiet bi dien va cac he thong dien trong cong nghiep va dan dung lap dat he thong dieu khien cho day chuyen cong nghe va co the lam viec o cac nha may xi nghiep cong nghiep cac to van hanh duong day va tram ha the lam viec trong cac linh vuc co lien quan den dien cong nghiep va dan dung dong thoi co the hoc lien thong len bac cao dang hoac dai hoc moi thong tin chi tiet xin lien he trung tam dao tao va day nghe dong nam a tru so lo ov3 04 khu chuc nang xuan phuong tu liem hn vpts toa a so 301 nguyen trai thanh xuan hn hotline 0948 31 36 39 046 327 59 59 gio hanh chinh