thong tu so 19 2011 tt bldtbxh ngay 21 7 2011 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi doi tuong hoc giao vien day nghe tai cac truong cao dang nghe trung cap nghe cac co so day nghe co bang ky thuat chuyen mon thuoc chuyen nganh dao tao nhung chua co chung chi nghiep vu su pham day nghe spdn ky su ky thuat vien tho lanh nghe sinh vien da tot nghiep he cao dang nghe sinh vien nam cuoi cac truong dai hoc cao dang ky thuat co nguyen vong tro thanh giao vien day nghe can duoc dao tao cap chung chi spdn cac ca nhan don vi co nhu cau va nguyen vong tro thang giao vien day o cac trung tam day nghe truong nghe trung tam day lai xe hoc vien toc nau an dao tao theo mo dun bat buoc tam ly hoc nghe nghiep 45 gio giao duc hoc nghe nghiep 45 gio ky nang va phuong phap day nghe 60 gio phuong tien day hoc 30 gio thuc tap su pham 160 gio ung dung cong nghe thong tin trong day hoc 30 gio logic hoc 30 gio hoc phi 2 500 00 dong bang do truong cao dang nghe co dien ha noi cap ho so dang ky 04 hinh 3x4 02 cmnd cong chung bang trung cap tro len photo 02 ban cong chung truong hop bang pho thong thi cong chung 02 ban chung chi nghe 02 cong chung lien he 9