thong bao v v mo lop boi duong ngach van thu van thu trung cap theo thong tu 14 2014 tt bnv quy dinh chuc danh ma so ngach va tieu chuan nghiep vu chuyen mon cac ngach cong chuc chuyen nganh van thu 1 doi tuong hoc chung chi van thu luu tru la can bo cong chuc vien chuc truc tiep lam van thu luu tru trong cac co quan to chuc co nhu cau thi nang ngach cong chuc hoac thang hang vien chuc va nguoi co nhu cau dang ky tuyen dung lam cong chuc vien chuc van thu luu tru cac co quan to chuc 2 muc dich cua lop hoc nghiep vu van thu luu tru giup cac hoc vien nam duoc duong loi chu truong cua dang chinh sach phap luat cua nha nuoc va nhung quy dinh cua nha nuoc ve cong tac van thu bao ve bi mat nha nuoc sau khoa hoc hoc vien nam duoc cac kien thuc co ban cua cong tac van thu cung nhu thuc hien tot cac cong viec cua cong tac van thu 3 thoi luong khoa hoc van thu luu tru tai ha noi tp ho chi minh 01 thang 4 noi dung so luoc van ban quan ly nha nuoc ky thuat soan thao van ban quy trinh soan thao va ngon ngu van ban quan ly va giai quyet van ban di den lap ho so hien hanh cong tac luu tru trong cac co quan to chuc dang va cac to chuc chinh tri xh ung dung tin hoc trong cong tac van thu luu tru ky nang nghe noi thuyet trinh thuyet phuc ky nang to chuc hoi nghi hoi thao 5 hoc phi va dia diem hoc nghiep vu van thu luu tru hoc phi 2 200 000d 1 khoa hoc 1 hoc vien dia diem dao tao van thu luu tru tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi dao tao van thu luu tru tai hai phong trung tam giao duc thuong xuyen hai phong 33 nguyen duc canh le chan hai phong dao tao van thu luu tru tai tp ho chi minh so 195 duong d2 quan binh thanh dao tao van thu luu tru tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau dao tao van thu luu tru tai can tho quang ninh va cac dia phuong khac lien he 0902 86 86 84 quan ly lop 6 giang vien la cac chuyen gia giang vien cao cap cua cac truong va hoc vien 7 chung chi bo sung kien thuc nghiep vu van thu chung chi do truong trung cap cong nghe ha noi cap chung chi la mot trong cac dieu kien de hoc vien co the thi cong chuc ngach van thu van thu trung cap lien he de tu van dang ky lop van thu luu tru hanh chinh van phong thu ky van phong soan thao van ban va thong tin thu vien