vien phat trien kinh te quoc te hoc vien tai chinh cs1 toa nha ct4ax2 bac linh dam hoang liet hoang mai ha noi cs 2 128 phan dang luu phuong 3 q phu nhuan tp ho chi minh thong bao v v to chuc lop boi duong nghiep vu ke toan truong doanh nghiep ke toan truong hanh chinh su nghiep tai ha noi tp hcm can cu quy dinh boi duong ke toan truong theo thong tu 199 2011 tt btc ngay 30 12 2011 cua bo tai chinh can cu quy dinh boi duong ke toan truong cho dvhcsn theo qd so 98 2007 ngay 3 12 2007 cua bo tai chinh can cu dieu 53 tieu chuan va dieu kien ke toan truong cua luat ke toan viet nam va nghi dinh 129 2004 nd cp tat ca cac doanh nghiep dvhcsn phai co ke toan truong nguoi muon duoc bo nhiem hoac duoc thue lam ke toan truong thi phai co chung chi boi duong ke toan truong vien phat trien kinh te quoc te iedi lien ket voi hoc vien tai chinh to chuc khoa hoc lop boi duong nghiep vu ke toan truong doanh nghiep ke toan truong hanh chinh su nghiep voi cac noi dung nhu sau 1 muc tieu dao tao va boi duong nhung kien thuc co ban chuyen sau cho doi tuong thuoc dien boi duong ke toan truong ve kinh te tai chinh ke toan kiem toan de nang cao hieu qua quan ly kinh te tai chinh to chuc cong tac bo may ke toan tieu chuan hoa ve chuyen mon nghiep vu to chuc sap xep o cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te nhu truong pho truong phong ke toan can bo ke toan ke toan truong chua co chung chi ke toan truong theo quy dinh bo tai chinh trong cac co quan nha nuoc don vi su nghiep to chuc co su dung kinh phi ngan sach nha nuoc hop tac xa cac don vi thu chi ngan sach don vi luc luong vu trang 2 dieu kien tham du khoa hoc co trinh do chuyen mon nghiep vu ve tai chinh kinh te ke toan tot nghiep dai hoc 2 nam cao dang trung cap 3 nam 3 thoi gian hoc 1 5 thang hoc tap trung 03 thang theo lich tai ha noi hoc ngay t7 cn lien he biet lich hoc chi tiet tai ho chi minh khai giang 20 9 2014 4 dia diem hoc tai hn hcm vien phat trien kinh te quoc te phong hoc rong rai thoang mat may chieu bang viet dieu hoa nuoc nong lanh 5 hoc phi tai ha noi ke toan truong doanh nghiep 3 000 000d 1 hoc vien da bao gom tai lieu ke toan truong hanh chinh su nghiep 3 000 000d 1 hoc vien da bao gom tai lieu tai ho chi minh ke toan truong 1 450 000d 1 hoc vien bao gom tai lieu ke toan doanh nghiep thuc hanh 4 000 000d 1 hoc vien bao gom tai lieu 6 thu tuc nhap hoc nop tai lop hoc 01 don xin nhap hoc theo mau co dan anh dong dau giap lai xac nhan cua thu truong co quan cong tac 01 cmnd photo cong chung 01 bang tot nghiep dh cd tc photo cong chung 02 anh 3x4 chup khong qua 6 thang ghi ho ten ngay sinh phia sau anh 7 chung chi hoc vien se duoc cap chung chi boi duong ke toan truong do bo tai chinh 8 giang vien la gs pgs ts cac chuyen gia va giang vien da tham gia day nhieu khoa hoc tai vien co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem thuc te trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dh kinh te quoc dan truong dh luat truong tai chinh va quan tri kinh doanh 9 noi dung chuong trinh theo dung thoi luong kien thuc quy dinh cua bo tai chinh ke toan truong doanh nghiep chuyen de 1 phap luat trong kinh doanh lien quan den doanh nghiep chuyen de 2 quan ly tai chinh doanh nghiep chuyen de 3 phap luat ve thue chuyen de 4 tham dinh du an dau tu chuyen de 5 quan he tin dung thanh toan va bao lanh giua dn voi ngan hang tai chinh va to chuc tai chinh on tap va thi ket thuc phan kien thuc chung 04 tiet chuyen de 6 phap luat thue ke toan chuyen de 7 to chuc cong tac ke toan va vai tro nhiem vu ke toan truong dn chuyen de 8 ke toan tai chinh doanh nghiep ke toan dac thu chuyen de 9 to chuc ke toan quan tri doanh nghiep chuyen de 10 bao cao tai chinh va phan tich bao cao tai chinh doanh nghiep chuyen de 11 kiem toan va kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep on tap va thi ket thuc phan kien thuc nghiep vu ke toan truong dn 04 tiet ke toan truong hanh chinh su nghiep don vi nha nuoc chuyen de 1 phap luat ve kinh te ap dung cho cac don vi thuoc linh vuc ke toan nha nuoc chuyen de 2 to chuc quan ly du toan cap phat quyet toan thu chi ngan sach nha nuoc nsnn don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 3 mo va quan ly tai khoan kiem soat chi nsnn qua kho bac nha nuoc chuyen de 4 tai chinh cac don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn on tap va thi ket thuc phan kien thuc chung chuyen de 5 phap luat ve ke toan to chuc cong tac ke toan vai tro nhiem vu cua ke toan truong chuyen de 6 ke toan ngan sach nha nuoc va hoat dong nghiep vu kho bac chuyen de 7 ke toan don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 8 bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi ngan sach don vi hanh chinh su nghiep chuyen de 9 phan tich bao cao tai chinh don vi thu chi ngan sach don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 10 kiem toan bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi nsnn va don vi hanh chinh su nghiep on tap va thi ket thuc phan kien thuc nghiep vu ke toan truong hcsn 04 tiet diem moi cua chuong trinh la hoc vien co the hoc ngay sau khi dang ky hoc vi vay rut ngan thoi gian dao tao do khong phai cho doi du lop du khoa nhu cac trung tam khac boi chuong trinh hoc duoc chia tach khoa hoc rut ngan thoi gian dao tao ma khong rut gon chuong trinh theo quy dinh cua bo tai chinh hoc vien nhanh chong duoc cap chung chi sau khi ket thuc khoa hoc de phuc vu cho cong tac chuyen mon va bo nhiem chuc vu ke toan truong theo luat ke toan viet nam dang ky lop hoc vien phat trien kinh te quoc te cs1 toa nha ct4ax2 bac linh dam hoang liet hoang mai ha noi cs2 128 phan dang luu phuong 3 q phu nhuan tp ho chi minh