cong ty co phan giao duc phuong dong add p603 nha c6 khoi 2 khu do thi my dinh 1 tu liem ha noi email kimhuephuongdong gmail com thong bao ve viec mo lop huan luyen hoa chat va ke hoach bien phap ung pho su co hoa chat cong ty co phan giao duc phuong dong to chuc dao tao boi duong huan luyen can bo ve chuyen mon nghiep vu de dap ung cac yeu cau ve quan ly hoat dong hoa chat nham muc dich ho tro cac doanh nghiep tuan thu cac quy dinh phap luat hien hanh ve an toan hoa chat cong ty du kien to chuc khoa tap huan an toan trong tiep xuc va su dung hoa chat voi chuong trinh nhu sau 1 noi dung dao tao khoa dao tao tap trung vao cac noi dung chinh sau pho bien van ban phap luat lien quan den an toan hoa chat phan loai va nhan dien hoa chat nguy hiem tac hai cua hoa chat den suc khoe con nguoi nguy co chay no hoa chat kiem soat he thong phong ngua tai nan hoa chat cac bien phap khan cap khac phuc su co hoa chat trang thiet bi bao ve ca nhan 2 giang vien cac chuyen vien cua cong ty va cac chuyen gia co kinh nghiem trong linh vuc quan ly va ky thuat an toan hoa chat 3 to chuc lop hoc trong thoi han 10 ngay ke tu khi ket thuc lop hoc cac hoc vien tham gia day du va hoan thanh bai kiem tra cuoi khoa se duoc so cong ty cap chung chi an toan trong san xuat va su dung hoa chat thoi gian dao tao 1 1 5 ngay dia diem dao tao tai tru so cong ty ke hoach bien phap ung pho su co hoa chat su co lien quan den hoa chat nguy hiem thuong xuyen xay ra o ca nhung quoc gia dang phat trien va nhung nuoc co nen cong nghiep hoa hien dai hoa viec phat thai hoa chat doc hai ra moi truong se gay ra cac ton thuong tham chi chet nhieu nguoi do phoi nhiem truc tiep qua mat tiep xuc qua da ho hap tieu hoa hay do viec nhiem tap chat trong dat nuoc anh huong den chuoi cung cap thuc pham de giam thieu nguy co va hau qua neu co cua cac su co hoa chat cac co quan chuc nang da ban hanh cac quy dinh ve viec xay dung tham dinh phe duyet ke hoach phong ngua ung pho su co hoa chat nhu luat hoa chat nghi dinh 108 2008 nd cp nghi dinh 26 2011 nd cp thong tu 36 2014 tt bct cu the cac co so du an san xuat cat giu su dung cac hoa chat nguy hiem voi khoi luong ton tru lon nhat tai mot thoi diem lon hon hoac bang nguong gioi han quy dinh tai phu luc 4 cua nghi dinh 26 2011 nd cp se phai xay dung ke hoach phong ngua ung pho su co hoa chat trinh bo cong thuong tham dinh va phe duyet cac co so du an san xuat cat giu su dung cac hoa chat nguy hiem quy dinh tai phu luc 7 cua nghi dinh 26 2011 nd cp se phai xay dung bien phap phong ngua ung pho su co hoa chat trinh so cong thuong cac tinh thanh pho kiem tra va xac nhan cong ty chung toi voi cac can bo co kien thuc chuyen mon va doi ngu cong tac vien co trinh do cao giau kinh nghiem trong linh vuc an toan hoa chat co the ho tro cac doanh nghiep trong viec lap cac ke hoach bien phap phong ngua ung pho su co hoa chat dam bao dung yeu cau cua phap luat moi chi tiet vui long lien he cong ty co pha n gia o du c phuong dong pho ng da o ta o ms hue to chu c hua n luye n cap chung chi an toa n ve sinh lao do ng nho m 1 2 3 4 theo thong tu 27 bldtbxh ho tro cap chung chi nghe ca c loa i van thu luu tru na u an van hanh xe nang cau truc may xuc no i hoi ha nh nghe xay dung ca c loa i gia m sa t thi cong xay du ng ky su di nh gia chi huy truo ng cong tri nh xay du ng da u tha u moi gio i ba t do ng sa n pho ng cha y chu a cha y nghie p vu kinh doanh ga xang da u chu ng chi no mi n tho mi n qua n ly die u ha nh mo chung chi bac tho han co khi xay dung dien nuoc ne cop pha