chuong trinh hoc tin hoc van phong 1 200 000d 25 buoi tin hoc van phong tong hop 1 800 000d 35 buoi microsoft word 800 000d 15 buoi microsoft excel 1 000 000d 15 buoi microsoft excel nang cao 1 200 000d 15 buoi dang ky hoc tai trung tam tin hoc tre ban se duoc dao tao tin hoc van phong tu co ban den thanh thao dang ky thoi gian hoc linh dong 3 buoi tuan hoac ca tuan theo lua chon rieng cua hoc vien duoc chuyen ca chuyen lop phu hop chuyen nhuong the cho nguoi khac dam bao chat luong dau ra cho hoc vien duoc mien phi giao trinh bao luu khoa hoc toi da 6 thang lien tuc khai giang hang tuan cac lop dao tao moi chi tiet vui long lien he hoac dang ky truc tiep tai cong ty co phan giao duc viet nam phong 1a9 ngo 235 tran quoc hoan cau giay ha noi