thong bao tuyen sinh lop boi duong kien thuc quan ly nha nuoc ngach chuyen vien lop boi duong kien thuc quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh can cu nghi dinh 18 2010 nd cp ngay 5 3 2010 cua chinh phu ve dao tao boi duong cong chuc can cu thong tu 11 2014 tt bnv ngay 09 10 2014 cua bo noi vu quy dinh chuc danh ma so ngach va tieu chuan nghiep vu chuyen mon cac ngach cong chuc chuyen nganh hanh chinh nham dap ung nhu cau hoc tap cua cac can bo cong chuc vien chuc chung toi xin thong bao to chuc cac khoa boi duong kien thuc quan ly nha nuoc ngach chuyen vien va quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh nhu sau 1 lop boi duong ngach chuyen vien cong chuc vien chuc ngach can su va tuong duong co thoi gian giu ngach toi thieu 03 nam cong chuc vien chuc ngach chuyen vien va tuong duong ke ca cong chuc du bi chua qua khoa boi duong kien thuc quan ly nha nuoc cong chuc quan ly cap phong va du nguon cong chuc quan ly cap phong doi tuong chuyen tu cac co quan hanh chinh su nghiep doanh nghiep nha nuoc sang cac co quan hanh chinh su nghiep nhung chua duoc boi duong kien thuc quan ly nha nuoc doi tuong du tuyen vao cong chuc vien chuc theo cong van 1814 snv dtbdtd ngay 28 07 2016 cua so noi vu ha noi noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 08 nam 2013 cua bo truong bo noi vu 2 lop boi duong ngach chuyen vien chinh lanh dao cap vu va tuong duong lanh dao cap so va tuong duong lanh dao cap phong va tuong duong chuyen vien chinh va tuong duong chua qua khoa hoc boi duong kien thuc qlnn chuong trinh chuyen vien chinh chuyen vien va tuong duong co thoi gian giu ngach chuyen vien va tuong duong tu 05 nam tro len doi voi dien quy hoach thi tu 03 nam tro len doi voi cac to chuc chinh tri to chuc chinh tri xa hoi doanh nghiep nha nuoc la can bo co muc luong tuong duong tu 3 00 tro len doi voi cac don vi thuoc luc luong vu trang la can bo quan nhan tham gia quan ly co ham cap tu thuong uy tro len noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo truong bo noi vu 3 lich khai giang du kien va kinh phi to chuc khoa hoc stt ten lop khai giang lich hoc hoc phi nguoi tron khoa 1 chuyen vien 20 05 2017 ngay t7 cn 3 000 000vnd 2 chuyen vien chinh 20 05 2017 ngay t7 cn 3 600 000vnd 4 van bang chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi dao tao boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien va quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh do truong dai hoc noi vu thuoc bo noi vu cap chung chi la dieu kien can de xet hoac thi nang ngach co gia tri tren toan quoc 5 dia diem to chuc tren dia ban huyen se co cong van chi tiet den tung hoc vien 6 thong tin lien he cong ty co phan giao duc viet nam tai ha noi tang 1 so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai hcm tang 2 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh tp hcm dien thoai d c hang email hangnt giaoducvietnam edu vn don vi xac dinh nhu cau dao tao gui phieu dang ky qua duong buu dien hoac fax va lien he dien thoai theo dia chi tren de phoi hop trien khai