cong tac huan luyen nghiep vu phong chay chua chay duoc cac doanh nghiep duy tri hang nam nham thuong xuyen trang bi va quan triet nguoi lao dong co trach nhiem tuyet doi chap hanh cac qui dinh noi qui ve pccc voi muc dich nang cao y thuc chap hanh cac quy dinh phap luat ve pccc nang cao hieu biet ve an toan pccc phong ngua khong de xay ra su co chay no va xu ly tat ca cac tinh huong khi co su co chay no xay ra vien quan ly dao tao day nghe esc phoi hop cung canh sat phong chay chua chay thuong xuyen mo lop huan luyen nghiep vu phong chay chua chay cho cac don vi cac nhan co nhu cau tham gia giang day co giang vien thuoc trung tam nghien cuu ung dung dao tao huan luyen phong chay chua chay cuu nan cuu ho canh sat phong chay chua chay tai buoi huan luyen cac hoc vien se duoc nghe mot so van ban quy pham phap luat va tinh chat nguyen tac cua cong tac pccc cuu nan cuu ho kien thuc co ban ve pccc kien thuc chung ve an toan pccc cac trang thiet bi pccc co ban kien thuc co ban ve so cap cuu nguoi bi nan sau buoi hoc ly thuyet duoi su giup do va huong dan cua canh sat phong chay chua chay cac hoc vien se duoc thuc hanh cach su dung cac phuong tien chua chay la binh bot binh co2 de dap tat dam chay va cach thuc xu ly nhanh cac tinh huong co the xay ra ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap giay chung nhan phong chay chua chay dung theo quy dinh cua phap luat moi thong tin chi tiet anh chi xin vui long lien he vien quan ly dao tao va day nghe esc dia chi so 399 truong chinh q dong da tp ha noi