chuong trinh dao tao ke toan truong doanh nghiep va ke toan truong don vi hanh chinh su nghiep khai giang lien tuc hang thang tai nghe an kinh gui quy co quan don vi doanh nghiep ca nhan co nhu cau can cu thong tu so 163 2013 ttlt btc bnv ngay 15 11 2013 cua bo tai chinh bo noi vu ve huong dan tieu chuan dieu kien thu tuc bo nhiem bo nhiem lai bo tri mien nhiem thay the va xep phu cap trach nhiem cong viec ke toan truong phu cap ke toan truong trong cac don vi ke toan thuoc linh vuc ke toan nha nuoc can cu quy dinh boi duong ke toan truong theo thong tu so 199 2012 tt btc ngay 30 thang 12 nam 2011 cua bo tai chinh can cu dieu 53 tieu chuan va dieu kien ke toan truong cua luat ke toan viet nam va nghi dinh 129 2004 nd cp tat ca cac doanh nghiep don vi su nghiep phai co ke toan truong nguoi muon duoc bo nhiem hoac duoc thue lam ke toan truong thi phai co chung chi boi duong ke toan truong nham nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu cho cac can bo dang lam cong tac ke toan cong ty cp giao duc viet nam mo lop boi duong nghiep vu ke toan truong nhu sau chuong trinh dao tao theo chuong trinh chuan cua bo tai chinh ban hanh va duoc ap dung thong nhat trong ca nuoc thoi gian hoc thoi gian dia diem hoc phi thoi gian dao tao hoc vao t7 cn hang tuan sang 8h 11h30 chieu 13h 17h khai giang 8h30 ngay 29 10 2016 dia diem hoc truong thpt ha huy tap so 8 duong phan boi chau tp vinh tinh nghe an kinh phi dao tao 2 200 000d 01 hoc vien 01 khoa hoc chung chi truong cao dang nghe van lang 3 000 000 01 hoc vien 01 khoa hoc chung chi truong hoc vien tai chinh giam 100 000d hoc vien khi dang ki nhom 5 nguoi tro len va dang ki truoc ngay 30 10 2016 thoi gian dang ky va thu tuc nhap hoc ca nhan co nhu cau tham du khoa hoc dang ki qua mail thamht giaoducvietnam edu vn giang vien cac chuyen gia va giang vien da tham gia giang day nhieu khoa hoc cua trung tam ke toan quoc gia co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dai hoc kinh te quoc dan truong dai hoc luat truong cao dang tai chinh va quan tri kinh doanh moi truong hoc tap phong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep khai giang chi tiet moi xem tai 01 chung minh thu photo 01 bang tot nghiep cd dh tccn chuyen nganh ke toan hoac cac nganh co lien quan photo cong chung 01 don xin nhap hoc theo mau cua trung tam 4 anh 3 4 dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam tai ha noi co so 1 so 2b4 tap the giao vien dh ngoai ngu dhqg cau giay ha noi co so 2 tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc