thong bao tuyen sinh lop boi duong nghiep vu ke toan truong doanh nghiep va ke toan truong hanh chinh su nghiep tai ha noi quang ninh hai phong nghe an thai nguyen ha nam thang 1 2017 lh 0979 86 86 27 kinh gui quy co quan don vi doanh nghiep ca nhan co nhu cau can cu quy dinh boi duong ke toan truong theo thong tu so 199 2012 tt btc ngay 30 thang 12 nam 2011 cua bo tai chinh can cu dieu 53 tieu chuan va dieu kien ke toan truong cua luat ke toan viet nam va nghi dinh 129 2004 nd cp tat ca cac doanh nghiep don vi su nghiep phai co ke toan truong nguoi muon duoc bo nhiem hoac duoc thue lam ke toan truong thi phai co chung chi boi duong ke toan truong nham nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu cho cac can bo dang lam cong tac ke toan cong ty cp giao duc viet nam mo lop boi duong nghiep vu ke toan truong nhu sau chuong trinh dao tao theo chuong trinh chuan cua bo tai chinh ban hanh va duoc ap dung thong nhat trong ca nuoc thoi gian kg 13 11 hoc vao t7 cn hang tuan sang 8h 11h30 chieu 13h 17h dia diem hoc trung tam boi duong chinh tri duong tran phu phuong cao xanh thanh pho ha long tinh quang ninh tai ha noi co so 1 so 2b4 tap the giao vien dh ngoai ngu dhqg cau giay ha noi co so 2 tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc co so 3 p1c6 ki tuc xa me tri 182 luong the vinh thanh xuan ha noi tai ha nam co so 1 truong chinh tri tinh ha nam duong ly thai to phuong le hong phong tp phu ly tai thai nguyen co so 1 trung tam day nghe thai nguyen so 2b duong chu van an tai da nang co so 1 so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau da nang tai nghe an co so 1 trung tam giao duc thuong xuyen tinh nghe an 36 nguyen duc canh phuong luong binh tp vinh nghe an kinh phi dao tao 2 200 000d 01 hoc vien 01 khoa hoc chung chi truong cao dang nghe van lang 3 000 000 01 hoc vien 01 khoa hoc chung chi truong hoc vien tai chinh giam 100 000d hoc vien khi dang ki nhom 5 nguoi tro len va dang ki truoc ngay 27 1 2017 thoi gian dang ky va thu tuc nhap hoc ca nhan co nhu cau tham du khoa hoc dang ki qua mail dungpt giaoducvietnam edu vn giang vien cac chuyen gia va giang vien da tham gia giang day nhieu khoa hoc cua trung tam ke toan quoc gia co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dai hoc kinh te quoc dan truong dai hoc luat truong cao dang tai chinh va quan tri kinh doanh moi truong hoc tap phong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep ho so dang ky hoc bao gom 01 chung minh thu photo 01 bang tot nghiep cd dh tccn chuyen nganh ke toan hoac cac nganh co lien quan photo cong chung 01 don xin nhap hoc theo mau cua trung tam 4 anh 3 4 dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam email dungpt giaoducvietnam edu vn