truong trung cap y te ha noi tuyen sinh lop chuyen doi y sy ho sinh sang dieu duong 3 thang i thong tin tuyen sinh 1 doi tuong tuyen sinh hoc sinh tot nghiep thpt hoac tuong duong hoc sinh tot nghiep trung cap cao dang dai hoc cac nganh thuoc nhom nganh suc khoe hoc sinh tot nghiep trung cap cao dang dai hoc cac nganh ngoai nhom nganh suc khoe 2 hinh thuc tuyen sinh xet tuyen 3 cac nganh dao tao va thoi gian dao tao dao tao he chinh quy cac nganh dao tao dieu duong y sy ho sinh trung cap duoc sy trung cap ky thuat xet nghiem dao tao he chinh quy van bang 2 y sy dieu duong duoc sy trung cap ky thuat xet nghiem dao tao dinh huong chuyen nganh cac nganh dao tao dieu duong chuyen nganh nha khoa dieu duong chuyen nganh nhi khoa y sy chuyen nganh mat y sy chuyen nganh tai mui hong ky thuat vien kinh thuoc dao tao y sy ho sinh chuyen doi sang dieu duong dao tao ngan han cac nganh dao tao nhan vien cham soc y te nhan vien xoa bop phuc hoi chuc nang ky thuat vien dich vu kinh thuoc ii dia diem nhan ho so tai vp lien ket truc tiep phong b311 tang 3 giang duong b so 131 thai thinh dong da ha noi trong truong cd nghe cong nghiep ha noi luu y hoc sinh lien he voi co phu trach tuyen sinh truoc khi den mua ho so va lam thu tuc nop ho so