dao tao thuc hanh ke toan thue chuyen nghiep hoc thuc hanh ke toan thue la mot khoa huan luyen ky nang chuyen sau ve ke toan thue nen no can phai dam bao 2 yeu to quan trong thu nhat la ban phai biet hieu ve luat thue hien hanh de dam bao ban se phai lam dung la du khong vi pham luat thue thu hai la phai thanh thao ve cac ky nang ke khai lam bao cao tren phan mem ho tro ke khai dan xen vao do la nhung ky nang kinh nghiem xu ly hoa don chung tu tinh huong ke toan thue thuong gap trong doanh nghiep i doi tuong 1 cac anh chi dang di lam ke toan ke toan vien ke toan tong hop ke toan truong nhung chua nam vung muon nang cao cac ky nang thuc hanh ke toan thue 2 cac anh chi sinh vien da hoc xong ke toan tai chanh tai truong dai hoc cao dang trung hoc chuyen nghiep cac lop ke toan so cap nhung chua duoc thuc hanh truc tiep lam ke toan khai bao thue tren chung tu thuc te cua mot doanh nghiep ii muc tieu dao tao 1 huan luyen day du cac ky nang lam ke toan khai bao thue tai mot doanh nghiep 2 cap nhat cac thong tin moi nhat ve chinh sach thue ke toan thue 3 sau khi hoan tat khoa hoc se lam duoc cong tac ke toan khai bao thue tai mot doanh nghiep noi dung dao tao hoc vien duoc thuc hanh tren bo chung tu moi nhat ket hop tren phan mem ho tro ke khai thue cua tong cuc thue btc phan 1 ly thuyet ve thue tong quan ve thue va cac loai thue trong doanh nghiep cap nhap cac thong tu nghi dinh luat thue moi nhat cua doanh nghiep hien hanh trong nam hieu ban chat cac loai thue pho bien ma doanh nghiep phai nop nhu thue mon bai thue gia tri gia tang thue thu nhap ca nhan thue thu nhap doanh nghiep tieu thu dac biet thue moi truong va nhieu loai thue khac huong dan cach van dung cac van ban luat thue de tinh thue chinh xac cho doanh nghiep phan 2 phan thuc hanh ke toan thue thuc hanh thue mon bai cach lap to khai thue mon bai lam giay nop tien vao ngan sach nha nuoc cach ap dung ve cac bac va muc thue mon bai phai dong cua doanh nghiep hoc thuc hanh thue gia tri gia tang huong dan cach dat in phat hanh su dung hoa don cach viet hoa don gtgt hoc cach phan biet hoa don chung tu hop ly hop le cach xu ly cac truong hop lien quan den hoa don chung tu nhu viet sai mat chay hong phuong phap tinh thue gtgt phan biet hoa don hop le du dieu kien khau tru huong dan ke khai thue gtgt tren phan mem htkk moi nhat cua tong cuc thue hoc thuc hanh thue thu nhap ca nhan cach dang ky ma so thue cho nhan vien cach tinh thue thu nhap ca nhan ap dung theo luat thue tncn moi nhat lap to khai thue tncn theo thang va theo quy lam to khai quyet toan thue nam thuc hanh thue tndn biet cach xac dinh hoa don duoc dua vao chi phi hop ly de tinh thue thu nhap doanh nghiep va cach thuc hach toan doanh thu chi phi theo dung quy dinh cua phap luat cach chinh sach ve thue va uu dai thue cach tinh toan va ket chuyen lo lai luan phien trong cac ky ke toan biet ke khai thue tndn tam tinh quy va quyet toan thue tndn nam thuc hanh cac loai thue khac thue xuat nhap khau thue tieu thu dac biet thue tai nguyen tu van lam thu tuc dang ky bang luong va bao hiem han che mot so loi sai khi lam bc thue cac cach sua chua dieu chinh huong dan thuc hanh ky nang quyet toan thue khi co quan thue xuong kiem tra cach toi uu so thue phai nop cua doanh nghiep va nhieu tinh huong thuc te giai trinh chi phi voi co quan thue chuan bi ho so quyet toan thue giao trinh la nhung hoa don chung tu thuc te mau bieu bao cao thue cua cac doanh nghiep dang hoat dong cac van ban che do moi nhat cua bo tai chinh giang vien la nhung giang vien den tu cac khoa ke toan trong cac truong dh lon phuong phap giang day de hieu kinh nghiem thuc tien lau nam la ke toan truong kt th trong doanh nghiep moi truong hoc tap phong hoc rong rai co phong thuc hanh trang bi may tinh dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep phuong phap hoc khoa hoc ke toan thue ly thuyet gan lien voi thuc hanh chung chi cuoi khoa cuoi khoa hoc hoc vien tien hanh lam bai thi cuoi ky de xep loai tren chung chi boi duong ke toan thue cua dai hoc kinh te quoc dan hv tai chinh hoac cua bo giao duc dao tao co gia tri vinh vien tren toan quoc thoi luong khoa hoc 1 5 thang hoc phi 1 200 000d hoc vien chuong trinh giam hoc phi giam 100 000d hoc phi khi dang ky hoc truc tiep tai van phong giam 20 hoc phi cho hoc vien dang ky tu 2 chuong trinh hoac nhom 5 nguoi ngoai ra trung tam con co nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan khac de chao mung cac su kien ngay le trong nam dia chi hoc cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tai tp hcm so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh tp hcm co so 2 so 8 nguyen ngoc loc p 14 quan 10 tphcm nga tu duong 3 2 ngo quyen nguyen ngoc loc