dao tao nghiep vu xuat nhap khau thuc te tai ha noi bac ninh hai phong va ho chi minh i muc tieu khoa hoc hieu duoc quy trinh va thuc hien tot cac cong viec trong hoat dong xuat nhap khau nam vung cac thu tuc chung tu hai quan can thiet lien quan den hoat dong kinh doanh xuat nhap khau nhu hop dong mua ban bo chung tu van chuyen bo chung tu xuat nhap khau cac thu tuc thanh toan cac thu tuc giao nhan hang hoa nang cao ky nang dam phan soan thao ky ket hop dong ngoai thuong va xu ly mot so tinh huong phat sinh bat hop le trong hoat dong xuat nhap khau biet cach phan loai hang hoa xuat xu hang hoa luu tru va theo doi ho so xuat nhap khau biet duoc qui trinh lam thu tuc thong quan cho mot lo hang cu the tai cac chi cuc hq cung nhu cac thu tuc lien quan nhu lam c o kiem dich thuc vat kiem dich thu y xin giay phep xnk tiep thu day du nhung kinh nghiem thuc te ve xuat nhap khau cung nhu cach sap xep mot bo chung tu cho lo hang xuat khau nhap khau va phi mau dich khoa hoc con giup cho sinh vien nhan thuc ve nganh xuat nhap khau va se dinh huong cho sinh vien chon dung linh vuc chuyen sale logistics giao nhan xuat nhap khau customer service bo phan booking dieu xe container ii doi tuong tham gia lanh dao quan ly va can bo cac dn co lien quan toi hoat dong xuat nhap khau sinh vien voi dinh huong tro thanh chuyen vien xuat nhap khau nhung anh chi dang di lam mong muon chuyen sang lam trong linh vuc xuat nhap khau iii noi dung 1 incoterms cac van de trong nganh xuat nhap khau nhan biet va cach nho cac dieu kien tmqt tim hieu het ca cac dieu khoan incoterm 2010 2 marketing xuat nhap khau cac phuong thuc giao dich trong thuong mai quoc te marketing tam ly trong thi truong xuat nhap khau cach tham do thi truong logistics viet nam va quoc te 3 dam phan hop dong ngoai thuong cac dieu khoan trong hop dong ngoai thuong can thiet se day kem theo hop dong thuc te moi nhat bang tieng anh cua cong ty tst logistic xac dinh cac dieu kien nen ap dung trong hop dong va dua ra so luu khi 2 ben ki ket hop dong ky nang dam phan soan thao va ky ket hop dong ngoai thuong thuc hanh tren chung tu thuc te thuc hanh soan thao mot hop dong xuat nhap khau commercial contract hoa don thuong mai commercial invoice phieu dong goi packing list 4 van tai giao nhan va bao hiem trong ngoai thuong quy trinh giao nhan van tai va mua bao hiem doi voi hang hoa xuat nhap khau van tai hang air sea cpn xin bao gia cuoc van tai chon lua bao gia phu hop cac van de ve van don airway bill va bill of loading cach doc va phan tich thuc hanh tren chung tu thuc te nhung bien phap phong chong rui ro trong kinh doanh xnk 5 thanh toan quoc te xuat nhap khau cac phuong tien thanh toan quoc te nghiep vu mo l c 6 thu tuc hai quan phan loai hang hoa xuat xu hang hoa tri gia hai quan phan tich bo chung tu xnk thuc hanh tra cuu ma hs code va ap ma hs code thich hop nhat cho tung mat hang huong dan thu tuc nop thue xuat khau thue nhap khau va phan tich tung loai thue phai nop 7 thuc hanh thong quan hai quan tai cang huong dan sinh vien phuong phap book tau container tu cac fwd va cac hang tau thuc hanh tren chung tu thuc te thue xe container van chuyen hang hoa huong dan sinh vien lam thu tuc dong hang tai cang va dong hang tai kho cho mot lo hang cu the huong dan sinh vien chuan bi va soan nhung chung tu can thiet cho viec thong quan 1 lo hang xuat khau tai cang tai lieu thuc te huong dan sinh vien chuan bi va soan nhung chung tu can thiet cho viec thong quan 1lo hang nhap khau tai lieu thuc te huong dan sinh vien lam thu tuc va sap xep bo chung tu kiem dich thuc vat co chung tu that cua cuc kiem dich thuc vat thu y khai c o dien tu va cach sap xep bo chung tu khi di xin c o cho lo hang thuc te tai phong thuong mai viet nam hoac la bo cong thuong co kem bo chung tu thuc te huong dan ghi chep cac to khai hang hoa xuat nhap khau khai bao tren phan mem vnaccs tu van hoc vien cach viet cv tieng viet va tien anh phuong phap tra loi phong van gioi thieu tim kiem khach hang iv hoc phi tai ha noi tp ho chi minh 2 500 000 d hoc vien chua bao gom le phi thi tai bac ninh hai phong 3 500 000 d hoc vien dia chi hoc lop xuat nhap khau tai bac ninh trung tam giao duc thuong xuyen tinh bac ninh 39 nguyen dang dao tp bac ninh v thoi luong 02 thang vi giang vien khoa hoc duoc truc tiep giang day boi cac giang vien co uy tin va nhieu kinh nghiem thuc tien nhieu nam lam trong nghe xnk giang vien co nhieu thanh tich trong viec dao tao nguon nhan luc cho cac cong ty chuyen ve xnk trong nhieu nam nay vii chung chi cuoi khoa cuoi khoa hoc hoc vien tien hanh lam bai thi cuoi ky de xep loai tren chung chi nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau cua bo giao duc dao tao co gia tri vinh vien tren toan quoc tai sao cac ban nen chon khoa hoc nay khoa hoc day tu co ban den chuyen sau ly thuyet va thuc hanh song song voi nhau tao nen nen tang vung chac de cac hoc vien co the xu ly chung tu trong moi tinh huong noi dung bai giang rat logic de hieu duoc thiet ke phu hop cho tat ca cac doi tuong ke ca cac hoc vien chua tung duoc hoc qua chuyen nganh xnk khoa hoc mang tinh thuc te cao vi hoc vien duoc thuc hanh tren cac chung tu moi nhat duoc trai nghiem voi cac cong viec trong moi bo phan trong nganh de co tam nhin tong quat ve nganh xnk va co lua chon dung dan khi xin viec den voi khoa hoc cac ban con duoc tu van ky nang viet c v va phong van khi xin viec duoc ho tro giai dap moi luc ke ca khi cac ban da di lam dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam tang 2 451 hoang quoc viet cau giay ha noi email haianh giaoducvietnam edu vn