bo giao duc va dao tao truong dai hoc su pham ha noi to chuc khai giang chuong trinh nghiep vu su pham day cap 1 cap 2 cap 3 trung tam truong trung cap va nghiep vu su pham danh cho giang vien day cao dang dai hoc nham dap ung nhu cau cua hoc vien muon tham gia giang day o cac truong hoc trung tam tren ca nuoc cong ty co phan giao duc viet nam cung truong dai hoc su pham ha noi lien tuc mo cac lop nghiep vu su pham va nghiep vu su pham danh cho giang vien cao dang dai hoc voi noi dung sau 1 noi dung chuong trinh nghiep vu su pham giao vien trung cap hoc 2 thang day cap 1 cap 2 cap 3 trung tam truong trung cap voi bo mon nganh nghe khac nhau tam ky hoc su pham giao duc hoc to chuc va quan ly dao tao phuong phap va ky nang day hoc nghien cuu khoa hoc giao tiep va ung xu su pham thuc tap su pham su dung phuong tien va cong nghe day hoc trong giao duc ung dung cong nghe thong tin trong day hoc nghiep vu su pham danh cho giang vien cao dang dai hoc hoc 2 thang day cao dang dai hoc voi bo mon va nganh nghe khac nhau giao duc dai hoc the gioi va vn tam ly hoc day dai hoc ly luan day dai hoc phat trien chuong trinh va to chuc qua trinh dao tao dai hoc danh gia trong giao duc dai hoc su dung phuong tien ky thuat va cong nghe trong day hoc dai hoc tam ly hoc dai cuong giao duc hoc dai cuong phuong phap nghien cuu khoa hoc nang cao chat luong tu hoc 2 doi tuong hoc la giao vien giang vien cua cac hoc vien truong dai hoc cao dang nhung chua duoc qua dao tao ve kien thuc su pham muon bo sung kien thuc day hoc da hoc qua su pham nhung chua tham gia giang day tai truong hay co so giao duc la sinh vien tot nghiep trung cap cao dang dai hoc tro len co nguyen vong sau nay cong tac va tro thanh giang vien cua cac truong trung tam tren toan quoc ban co du suc khoe de tham gia hoc tap 3 chuong trinh dao tao do giang vien truong dai hoc su pham ha noi i va su pham ha noi ii bien soan va truc tiep giang day 4 thoi gian hoc hinh thuc 1 hoc lien tuc vao cac ngay trong tuan time 18h 20h30 1 5 thang hinh thuc 2 hoc vao cac ngay thu 7 chu nhat time 8h 11h30 13h30 17h 2 thang 5 ho so nghiep vu su pham trung cap 2 tam hinh 3 4 1 cmnd photo nghiep vu su pham giang vien 2 hinh 3 4 1 cmnd photo cong chung 1 bang tot nghiep dai hoc tro len cong chung 6 chung chi bo gddt truong dai hoc su pham ha noi cap co gia tri vinh vien tren toan quoc 7 hoc phi nghiep vu su pham trung cap 2 500 000d khoa tai lieu 50 000d khoa nghiep vu su pham giang vien 3 000 000d khoa tai lieu 50 000d khoa giam hoc phi tu 200 000 500 000 dang ky truoc ngay khai giang 8 quyen loi hoc vien giam hoc phi khi dang ky nhom hoac giam 10 hoc phi khi hoc nghiep vu thu 2 tai van phong hoc vien duoc chuyen ca chuyen lop hoc bu hoac bao luu ket qua giang vien la chuyen gia cao cap cua cac truong dai hoc tren ca nuoc tao dieu kien cho hoc vien o tinh con nhieu uu dai khac khi dang ky khoa hoc tai gdvn dang ky hoc lien he 0938 60 1982 co huyen tu van tuyen sinh mail skype huyennt giaoducvietnam edu vn van phong tuyen sinh 2 so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh tp hcm 3 so 08 duong nguyen ngoc loc phuong 14 quan 10 tp hcm ngoai ra con mo lop o cac chi nhanh ha noi can tho nha trang da lat van phong lam viec tat ca cac ngay tu thu 2 den chu nhat hang tuan lop hoc cap chung chi nghiep vu su pham hoc su pham chung chi dai hoc su pham ha noi cap khoa hoc dao tao su pham cho giao vien giang vien cao dang dai hoc khai giang lop nghiep vu su pham thuong xuyen mo lop hoc su pham o ho chi minh ha noi da nang