thong bao mo lop dao tao huan luyen an toan ve sinh lao dong tai nha trang da lat tp ho chi minh can tho da nang ha noi theo nghi dinh moi nhat nghi dinh 44 2016 nd cp nham dam bao quyen loi cua nguoi lao dong ngay 24 6 2016 thu tuong chinh phu ban hanh quyet dinh so 44 2016 nd cp quy dinh chi tiet mot so dieu cua luat an toan ve sinh lao dong ve hoat dong kiem dinh ky thuat an toan lao dong huan luyen an toan ve sinh lao dong va quan trac moi truong lao dong se chinh thuc co hieu luc tu ngay 1 7 2016 can cu theo nang luc cong ty va nhu cau huan luyen cua cac don vi doanh nghiep cong ty cp giao duc viet nam xin thong bao mo lop an toan ve sinh lao dong theo thong tu 44 2016 nd cp tai nha trang da lat hcm ha noi gia lai dac lac phan thiet da nang can tho va cac tinh tren toan quoc nhu sau i doi tuong huan luyen an toan ve sinh lao dong cac nha quan ly doanh nghiep quan ly san xuat can bo nhan vien lam viec trong nganh cong nghiep san xuat che tao xay dung thiet bi duoc chia thanh cac nhom doi tuong huan luyen sau nhom 1 nguoi lam cong tac quan ly nhom 2 can bo chuyen trach ban chuyen trach ve an toan lao dong ve sinh lao dong cua co so nguoi lam cong tac quan ly kiem phu trach cong tac an toan lao dong ve sinh lao dong nhom 3 nguoi lao dong lam cong viec co yeu cau nghiem ngat ve an toan lao dong ve sinh lao dong theo danh muc ban hanh kem theo nhom 4 nguoi lao dong khong thuoc 3 nhom neu tren quy hoc vien se duoc tu va n va sap xe p lop phu hop theo nhu ca u va nganh nghe dang lam viec ii thoi gian dia die m hoc nghiep vu an toan lao dong 1 thoi gian huan luyen nhom 1 2 ngay nhom 2 6 ngay nhom 3 4 ngay nhom 4 2 ngay 2 giang vien la cac giang vien cao cap cua bo lao dong thuong binh xa hoi 3 hoc phi 800 000 vnd nguoi 4 dia diem hoc cong ty cp giao duc viet nam hoac hoc truc tiep tai doanh nghiep sau huan luyen hoc vien se duoc cap chung chi chung nhan hoac the an toan lao dong theo dung quy dinh cua phap luat viet nam nhan dao tao truc tiep tai doanh nghiep don vi co so luong dang ky lon vui long lien he de duoc bao gia chi tiet thong tin lien he cong ty co phan giao duc viet nam tru so chinh a3p2 khu tap the dhqghn cau giay ha noi cn hcm 195 duong d2 p 25 q binh thanh tphcm cn da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau cn nha trang 33 b1 vinh diem trung tp nha trang khanh hoa vp da lat 159 nguyen cong tru p 2 tp da lat lam dong cn can tho 103 a1 khu dan cu 91 b p an binh q ninh kieu tp can tho email huongdt giaoducvietnam edu vn