cong ty co phan giao duc phuong dong add phong 603 nha c6 khu 2 khu do thi my dinh 1 tu liem ha noi tp hcm hoc vien hanh chinh quoc gia duong 3 2 phuong 11 quan 10 email kimhuephuongdong gmail com thong bao mo lop boi duong nghiep vu huan luyen an toan hoa chat can cu thong tu so 36 2014 tt bct ngay 22 10 2014 cua bo cong thuong quy dinh ve huan luyen ky thuat an toan hoa chat va cap giay chung nhan huan luyen ky thuat an toan hoa chat cong ty co phan giao duc phuong dong to chuc khoa dao tao nghiep vu huan luyen an toan hoa chat nhu sau nhu sau i noi dung dao tao 1 huan luyen dao tao ky thuat an toan hoa chat doi voi lanh dao nguoi quan ly truc tiep hoa chat nguoi quan ly theo thong tu so 36 2014 tt bct noi dung huan luyen phu hop voi tinh chat chung loai muc do nguy hiem cua hoa chat tai co so hoat dong hoa chat va vi tri lam viec cua doi tuong duoc huan luyen cu the nhung quy dinh cua phap luat trong hoat dong hoa chat bao gom yeu cau ve co so vat chat chuyen mon trong hoat dong hoa chat trinh tu thu tuc cap giay chung nhan giay phep khai bao hoa chat phan loai ghi nhan hoa chat dang ky su dung hoa chat dang ky va quan ly hoat dong lien quan den hoa chat moi phieu an toan hoa chat luu tru thong tin hoa chat nguy hiem nghia vu cung cap va bao mat thong tin yeu cau ve lap phe duyet xac nhan va thuc hien ke hoach bien phap phong ngua ung pho su co hoa chat quy dinh ve khoang cach an toan cac yeu to nguy hiem trong san xuat kinh doanh bao quan su dung hoa chat cua co so hoat dong hoa chat co so bien phap ve quan ly ky thuat dam bao an toan khi lam viec tiep xuc voi hoa chat doc hai nguy hiem cac phuong an bien phap can thuc hien khi xay ra tai nan su co hoa chat thong tin goi cuu ho cuu nan cap cuu tai cho su dung cac phuong tien cuu ho xu ly su co chay no ro ri phat tan hoa chat so do lien lac va bao cao co quan co tham quyen huy dong nguon luc ben trong va ben ngoai cua co so bien phap phong ngua loai tru khac phuc su co tran do ro ri hoa chat ngan chan han che nguon gay o nhiem va lan rong ra moi truong bien phap khac phuc o nhiem va phuc hoi moi truong 2 huan luyen dao tao ky thuat an toan hoa chat doi voi nguoi lao dong truc tiep san xuat kinh doanh van chuyen cat giu bao quan su dung hoa chat nguoi lao dong theo thong tu so 36 2014 tt bct noi dung huan luyen phai phu hop voi tinh chat chung loai muc do nguy hiem cua hoa chat tai co so hoat dong hoa chat va vi tri lam viec cua doi tuong duoc huan luyen cu the cac yeu to nguy hiem trong san xuat kinh doanh bao quan su dung hoa chat cua co so hoat dong hoa chat co so bien phap phong ngua loai tru khac phuc su co tran do ro ri hoa chat ngan chan han che nguon gay o nhiem va lan rong ra moi truong bien phap khac phuc o nhiem va phuc hoi moi truong cac hoa chat nguy hiem thuoc pham vi quan ly va bien phap phong ngua ung pho su co ten hoa chat dac tinh nguy hiem nhan hoa chat bien phap phong ngua xu ly ung pho khi co chay no ro ri phat tan hoa chat cac thong tin ve doc tinh anh huong den sinh thai moi truong quy trinh pha che su dung hoa chat quy dinh an toan quy trinh van hanh xu ly su co may thiet bi duoc giao cach su dung bao quan kiem tra trang thiet bi an toan phuong tien dung cu lam viec trang thiet bi bao ve ca nhan phu hop voi vi tri cong viec bao gom ca thiet bi phong chay va chua chay quy trinh ung cuu khan cap phu hop vi tri cong viec va cuu ho thoat nan phuong phap so cuu y te cap cuu nguoi bi nan ii doi tuong du hoc tap the ca nhan can bo cong nhan vien lam trong moi truong hoa chat cong nghiep nguy hiem hoa chat la tien chat su dung trong cong nghiep va hoa chat thuoc cong uoc cam phat trien san xuat tang tru su dung va pha huy vu khi hoa hoc thuoc pham vi quan ly cua bo cong thuong tap the can bo cong nhan vien lam ve xang dau dau khi vat lieu no cong nghiep hoa chat nguy hiem van chuyen bang phuong tien giao thong co gioi duong bo duong sat va duong thuy noi dia iii thoi gian hoc lop ngay sang tu 8h00 11h chieu 14h00 17h00 iv giang vien cuc an toan lao dong v kinh phi 900 000vnd hoc vien vii thu tuc nhap hoc 01 cmnd photo cong chung va 02 anh 3x4 sau khoa hoc hoc vien se duoc cap chung nhan huan luyen an toan hoa chat cua so cong thuong cap chu y hien nay nhung nguoi lam cong viec lien quan den hoa chat deu phai duoc dao tao huan luyen theo 02 thong tu 1 thong tu 36 2014 tt bct huan luyen ky thuat an toan hoa chat 2 thong tu 27 2013 tt bldtbxh huan luyen an toan lao dong ve sinh lao dong voi cong viec lien quan den hoa chat xin vui long lien he 0978 588 987 ms hue de duoc tu van tot nhat to chu c hua n luye n cap the an toa n moi truong lao do ng nhom 1 2 3 4 5 6 theo tt27 bldtbxh va nghi dinh 44 2016 nd cp to chuc huan luyen ho tro cap the an toan hoa chat theo thong tu 36 2014 so cong thuong cap dao tao day nghe tai co so ho tro cap chung chi nghe ca c loa i van thu luu tru na u an van hanh xe nang cau truc may xuc no i hoi ha nh nghe xay dung ca c loa i gia m sa t thi cong xay du ng ky su di nh gia chi huy truo ng cong tri nh xay du ng da u tha u moi gio i ba t do ng sa n pho ng cha y chu a cha y nghie p vu kinh doanh ga xang da u chu ng chi no mi n tho mi n qua n ly die u ha nh mo chung chi bac tho han co khi xay dung dien nuoc ne cop pha lien he cong ty co pha n gia o du c phuong dong pho ng da o ta o ms hue