dai hoc giao thong van tai tuyen sinh lien thong dai hoc chinh quy nam hoc 2016 dai hoc giao thong van tai tuyen sinh lien thong tu cao dang len dai hoc he chinh quy nam hoc 2016 chuyen nghanh xay dung cau duong bo xay dung dan dung va cong nghiep co khi o to cong nghe thong tin ke toan tuyen lien thong xay dung cua truong dai hoc giao thong van tai bo giao duc va dao tao truong dai hoc giao thong van tai ha noi thong bao tuyen sinh lien thong he chinh quy nam 2016 ap dung quy dinh moi cua bo giao duc tot nghiep co the du thi ngay can cu chi tieu tuyen sinh nam 2016 cua truong dai hoc giao thong van tai thong bao tuyen sinh lien thong he chinh quy voi noi dung nhu sau hoc lien thong dai hoc giao thong van tai ha noi 1 chi tieu tuyen sinh lien thong xay dung va cac nganh tong chi tieu 150 thoi gian dao tao tu 1 5 nam den 2 nam xem thong tin tuyen sinh lien thong xay dung tu trung cap len dh chinh quy 2 chuyen nganh tuyen sinh lien thong xay dung va cac nganh lien thong xay dung cau duong bo lien thong xay dung dan dung va cong nghiep lien thong co khi o to lien thong cong nghe thong tin lien thong ke toan 3 cac mon thi lien thong xay dung co khi cntt ke toan lien thong xay dung cau duong bo thi 3 mon toan co hoc dat duong bo lien thong xay dung dan dung va cong nghiep thi 3 mon toan vat lieu xay dung ket cau be tong cot thep lien thong co khi o to thi 3 mon toan suc ben vat lieu co khi o to lien thong cong nghe thong tin thi 3 mon toan toan roi rac cau truc du lieu va giai thuat lien thong ke toan thi 3 mon toan nguyen ly ke toan ke toan tai chinh 4 doi tuong tuyen sinh lien thong dai hoc lien thong dai hoc xay dung nam 2016 theo thong tu moi cua bo giao duc quy dinh ve dao tao lien thong trinh do dai hoc cao dang nhung nguoi co du dieu kien duoi day duoc du thi tuyen sinh lien thong tu cao dang len dai hoc hinh thuc chinh quy cua truong dai hoc giao thong van tai thi sinh tot nghiep cao dang chinh quy hoac nhung thi sinh moi tot nghiep co giay cong nhan tot nghiep tam thoi bang tot nghiep cao dang phai duoc cap boi cac truong da co bao cao tu danh gia va trien khai kiem dinh chat luong theo tien do do bo giao duc va dao tao quy dinh hoac cac truong nuoc ngoai truong nuoc ngoai hoat dong hop phap o viet nam duoc bo giao duc va dao tao cong nhan van bang co du suc khoe hoc tap theo quy dinh hien hanh khong trong thoi gian can an hoac bi truy cuu trach nhiem hinh su nop ho so day du dung thoi gian quy dinh cua hoi dong tuyen sinh van bang tot nghiep sinh vien tot nghiep duoc cap bang ky su doi voi nganh xay dung cu nhan doi voi nganh kinh te hinh thuc chinh quy 5 ho so lien thong dai hoc giao thong van tai gom phieu tuyen sinh ban sao hop le bang tot nghiep cao dang va giay chung nhan ket qua hoc tap bang diem ban sao hop le giay khai sinh giay chung nhan du suc khoe hoc tap cua benh vien da khoa cap huyen tro len 04 anh chan dung 4x6cm trong thoi han 6 thang tu ngay chup den ngay nop ho so dang ky du thi 02 phong bi dan san tem ghi ro dia chi va so dien thoai lien he muc co dau phai co ban chinh de doi chieu ho so do nha truong phat hanh 6 thoi gian thi tuyen lien thong thoi gian nhan ho so tu ngay 10 01 2016 thoi gian on tap se thong bao cu the khi thi sinh nop ho so dia diem lien he va tiep nhan ho so lien thong phong tuyen sinh 201 tang 2 so 58b vu trong phung quan thanh xuan tp ha noi dang ky tham gia khoa hoc tai day hoc sinh goi dien truoc khi den de duoc huong dan truc tiep va hoan thien ve ho so hay lien he voi co ly de duoc tu van va ho tro tot nhat