thong bao chieu sinh lop so cap cuu tren toan quoc su can thiet phai biet so cap cuu so cap cuu la nhung tro giup hay chua tri ngay luc ban dau cho nan nhan bi bat cu chan thuong su co hay bi mot can benh dot ngot nao do truoc khi co xe cap cuu bac si hoac nguoi co chuyen mon den chua tri tinh mang nan nhan luc do co the do tung phut tung giay noi mot cach khac do la nhung luc ma su tro giup kip thoi cua ban nham bao ve cac vet thuong ngan ngua cac di chung hoac benh khong nang them tao dieu kien cho nan nhan phuc hoi tot co the cuu song duoc mot con nguoi scc la mot hanh dong nhan dao la su san sang de cuu song con nguoi voi day long ton trong khong phan biet doi xu trong nhieu nam qua cac tang lop nhan dan sinh vien hoc sinh giao vien mam non cong nhan tai cac cong ty cac khu cong nghiep cac doanh nghiep nguoi dan tren toan quoc da tich cuc tham gia hoc tap va hoat dong scc nham gop phan rat lon trong viec lam han che hau qua tai nan thuong tich va cham soc suc khoe cong dong vien phat trien kinh te quoc te tran trong thong bao ve to chuc lop tap huan so cap cuu va cap giay chung nhan so cap cuu khoa hoc cho tat ca nguoi dan co nhu cau tham gia khoa hoc so cap cuu can ban nhu sau thoi gian hoc 01 ngay se giup hoc vien chu dong va thuan thuc cac ky nang so cuu dia diem vien phat trien kinh te quoc te ct4ax2 bac linh dam hoang mai ha noi noi dung chuong trinh khoa hoc ky thuat di chuyen nan nhan khan cap so cuu di vat tac duong tho so cuu ngung tho ngung tim ky thuat cpr so cuu chay mau soc so cuu cac vet thuong phan mem bang bo vet thuong so cuu gay xuong ky thuat van chuyen nan nhan an toan so cuu bong so cuu dien giat so cuu duoi nuoc doi ngu giang vien thac si bac si tap huan vien co nhieu nam kinh nghiem trong cong tac dao tao giang day ve ky nang so cap cuu tu can ban den nang cao hoc phi 600 000d nguoi gia nay bao gom thue va tai lieu khai giang du kien ngay 18 05 2017 hoc vien se duoc cap giay chung nhan so cap cuu sau khi hoan thanh khoa hoc moi chi tiet vui long lien he phong huan luyen scc ms ha