vien phat trien kinh te quoc te cong hoa xa hoi chu nghia viet nam doc lap tu do hanh phuc ha noi ngay 01 thang 03 nam 2017 thong bao chuong trinh tap huan luat an toan ve sinh lao dong va cac nghi dinh huong dan can cu nghi dinh so 44 nd cp ngay 15 5 2016 cua chinh phu quy dinh chi tiet thuc hien luat atvsld co hieu luc tu ngay 01 7 2016 can cu thong tu 13 2016 tt bldtbxh ngay 16 6 2016 danh muc cong viec nghiem ngat ve an toan ve sinh lao dong trien khai luat atvsld so 84 2015 qh13 ban hanh ngay 25 06 2015 cua quoc hoi nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam co hieu luc tu ngay 01 7 2016 vien phat trien kinh te quoc te phoi hop voi cac co quan lien quan va doi ngu giang vien chuyen gia la nhung nguoi truc tiep tu van soan thao luat atvsld va cac nghi dinh thuoc van phong chinh phu cuc an toan lao dong bo lao dong tb va xh va cac bo khac de mo lop tap huan pho bien huong dan cac quy dinh moi cua luat an toan ve sinh lao dong va cac nghi dinh trien khai thuc hien cho cac co quan to chuc don vi doanh nghiep cac ban quan ly du an va cac ca nhan co nhu cau nham cung cap cho nguoi su dung lao dong lanh dao truong phong hanh chinh nhan su can bo phu trach ve cong tac atvsld can bo cong doan an toan ve sinh vien trong cac doanh nghiep xay dung nhung quy dinh moi ve an toan ve sinh lao dong de bao dam an toan va suc khoe nguoi lao dong trong qua trinh lao dong san xuat dong thoi bao ve su phat trien on dinh ben vung cua doanh nghiep cu the nhu sau thoi gian khoa hoc duoc thuc hien trong 1 ngay khai giang dia diem tai vien ha noi ho chi minh hoac theo yeu cau cua doanh nghiep kinh phi 400 000 dong hoc vien giam 10 hoc phi dang ky truoc ngay khai giang 5 ngay dang ky 03 hoc vien tro len noi dung khoa hoc noi dung chi tiet neu ro trong phu luc gioi thieu khoa hoc kinh thong bao quy don vi doanh nghiep sap xep dang ky cho can bo quan ly tham gia khoa hoc moi chi tiet vui long lien he phong huan luyen at vien phat trien kinh te quoc te add toa nha ct4ax2 bac linh dam hoang liet hoang mai ha noi phu luc 1 chuong trinh tap huan luat at vs ld va cac nghi dinh huong dan danh cho nsdld can bo cong doan atvs vien trong doanh nghiep stt noi dung hoc thoi gian 08 tiet sang chuyen de 1 gioi thieu luat an toan ve sinh lao dong i quy dinh chung ii cac bien phap phong chong yeu to nguy hiem yeu to co hai cho nguoi lao dong iii cac bien phap xu ly su co ky thuat gay mat atvsld va tai nan lao dong benh nghe nghiep iv bao dam atvsld doi voi mot so lao dong dac thu v bao dam atvsld doi voi co so san xuat kinh doanh vi quan ly nha nuoc ve atvsld chieu chuyen de 2 gioi thieu nghi dinh so 37 2016 nd cp ngay 15 5 2016 cua chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua luat an toan ve sinh lao dong ve bao hiem tai nan lao dong benh nghe nghiep bat buoc chuyen de 3 gioi thieu nghi dinh so 39 2016 nd cp ngay 15 5 2016 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat an toan ve sinh lao dong chuyen de 4 gioi thieu nghi dinh so 44 2016 nd cp ngay 15 5 2016 cua chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu cua luat an toan ve sinh lao dong ve hoat dong kiem dinh ky thuat an toan lao dong huan luyen an toan ve sinh lao dong va quan trac moi truong lao dong muc tieu khoa hoc dat duoc khoa hoc se trang bi cho nguoi su dung lao dong can bo cong doan an toan ve sinh vien trong cac doanh nghiep xay dung nhung kien thuc co ban nguyen tac bao dam atvsld quyen va nghia vu ve atvsld cua nld nsdld va to chuc cong doan cac bien phap phong chong yeu to nguy hiem yeu to co hai cho nld kiem dinh ky thuat atld huan luyen atvsld va quan trac moi truong lao dong cac bien phap xu ly su co ky thuat gay mat atvsld va tnld bnn bao hiem tnld bnn bat buoc bao dam atvsld doi voi mot so lao dong dac thu bao dam atvsld doi voi co so san xuat kinh doanh thao luan va giai dap cac vuong mac kien nghi cua cac don vi doanh nghiep ve atvsld trong moi truong kinh doanh hien nay ket hop tinh huong thuc tien de tao ra su hung thu cho hoc vien huong dan cac doanh nghiep cach thuc to chuc thuc hien dung va hieu qua cua luat moi phu hop voi linh vuc hoat dong cua doanh nghiep