thong bao tuyen sinh lop boi duong nghiep vu ban hang xang dau va gas khi dau mo hoa long lpg hoc tai 131 thai thinh dong da hn la truong dung dau ve cong tac dao tao nghe va la don vi lien ket truc tiep voi tap doan xang dau lon nhat viet nam pertrol viet nam truong cd nghe thuuong mai cong nghiep la truong cong lap thuoc bo cong thuong mo lien tuc cac lop dao tao ngan han to chuc cac lop dao tao boi duong ve nghiep vu trong kinh doanh xang dau khi dau mo hoa long lpg nghiep vu bao ve moi truong trong kinh doanh xang dau lpg cua hang truong cua hang xang dau nghiep vu an toan lao dong do luong chat luong phong chay chua chay ii dia diem hoc tap co so dao tao tai so 131 thai thinh hn tao dieu kien uu tien cho nhung hoc vien o xa ban ron trong cong viec iii nop ho so tai van phong truc tiep dao tao dc phong b311 nha b truong cd nghe cn ha noi so 131 thai thinh ha noi email thanhhuong2909 gmail com