mo lop cap toc hoc chung chi dieu duong hoc linh hoat voi nguoi khong co nhieu thoi gian hoc he dao tao so cap nghe thoi gian hoc 3 6 thang hoc phi 6tr nop ho so toa a so 301 nguyen trai quan thanh xuan tp ha noi dieu duong vien to chat kien thuc va ky nang can co nghe dieu duong co mot quy tac dao duc quan trong va hang dau la dat cham soc benh nhan dieu duong vien phai chu y den tung chi tiet de phuc vu cong viec va bao cao chuan xac voi bac si hoac cac dieu duong vien cap cao kha nang giu binh tinh long trac an linh hoat va su can trong la to chat can thiet de tro thanh mot dieu duong nghe dieu duong co mot quy tac dao duc quan trong va hang dau la dat cham soc benh nhan dieu duong vien phai chu y den tung chi tiet de phuc vu cong viec va bao cao chuan xac voi bac si hoac cac dieu duong vien cap cao kha nang giu binh tinh long trac an linh hoat va su can trong la to chat can thiet de tro thanh mot dieu duong dieu duong vien cung cap nhung huong dan dieu tri cham soc va tu van cho benh nhan dieu duong vien co trach nhiem khac nhau trong do bao gom dam bao cac dieu kien y te tot quan ly thuoc tra loi nhung thac mac cua benh nhan va ho tro xet nghiem va chuan doan khi benh nhan xuat vien dieu duong vien dong vai tro la nguoi huong dan cho nguoi than biet cach cham soc benh nhan tai nha vi the dieu duong vien doi hoi phai co kien thuc va ky nang chuyen nghiep trong chuong trinh cu nhan khoa hoc chuyen nganh dieu duong 4 nam duoc giang day tai truong dai hoc chuyen nganh cac dieu duong vien tuong lai se duoc hoc cac kien thuc chuyen mon tu giai phau hoc hoa hoc den sinh ly va sinh hoc toan hoc tieng anh chuyen nganh ben canh do dieu duong vien con duoc trang bi nhung kien thuc chuyen mon ve dieu duong va ky nang khac de tro thanh mot dieu duong vien chuyen nghiep cac to chat can co cua dieu duong vien binh tinh dieu duong vien nhieu kinh nghiem cung kho co the chiu dung voi nhung truong hop nhu benh nhan qua doi truoc mat minh hay tinh trang bieu hien cua nhung benh nhan nang dieu duong vien phai co trach nhiem giu tinh trang ban than can bang va khong duoc roi vao tinh trang cang thang chinh su binh tinh cua dieu duong vien trong cac tinh huong nghiem trong nay se tao ra mot moi truong on dinh cho benh nhan va binh on tam ly benh nhan tot nhat long trac an dieu duong vien phai cham soc va long trac an mang den cho benh nhan su thoai mai va yen tam benh nhan cam thay kho chiu vi benh tat hoac chan cua ho va mot loi an ui dong vien tu dieu duong vien mang den nhung tac dong tam ly on dinh tot hon cac dieu tri tam ly dieu duong vien thuong xuyen quan tam den cam xuc cua benh nhan se giup cai thien dang ke trang thai cam xuc va benh ly cua benh nhan linh hoat dieu duong vien phai linh hoat vi dieu duong vien thuong xuyen phai lam viec lien tuc trong nhieu gio cung nhu nhung ngay cuoi tuan va ngay le nhieu benh vien cac trung tam cham soc suc khoe yeu cau dieu duong vien phai luon trong tinh trang san sang khi co cuoc goi khan cap can trong dieu duong vien phai luon can trong o tat ca cac hoat dong trong moi tinh huong de dam bao rang cac quy trinh cham soc suc khoe la chinh xac dieu duong vien phai dam bao rang khong gay ra nhung sai lam trong qua trinh cham soc benh nhan vi sai lam trong dieu duong se anh huong den tinh mang cua benh nhan ngoai ra dieu duong vien phai chu y den cac chi tiet trong cac hang muc dieu tri cua benh nhan de dung thuoc dung va quan ly quy trinh cham soc mot cach hieu qua va tot nhat can trong cung giup dieu duong vien tap trung va giai quyet cac van de phat sinh trong quy trinh dieu duong kien thuc va ky nang can co de tro thanh dieu duong dieu duong vien phai am hieu ve thuoc dieu duong vien phai co su hieu biet va quan ly cac loai thuoc thong thuong bac si se cho toa thuoc tru khi dieu duong vien la nguoi lam viec lau nam co nhieu kinh nghiem chuyen mon chang han nhu dieu duong chuyen ve linh vuc lam sang dieu duong vien co the su dung ky nang danh gia cua ho de xac dinh thuoc ma mot benh nhan can va sau do viet toa thuoc ben canh do ho phai cung cap nhung danh gia ve tinh trang benh nhan tai thoi diem do de bac si ke toa thuoc trong truong hop tinh trang benh nhan khong on dinh va viec su dung mot loai thuoc nao do khong khien benh nhan kha hon thi dieu duong vien phai thong bao ngay de bac sy dieu chinh toa thuoc hoac ngung su dung den khi nao tinh trang cua benh nhan duoc cai thien dieu duong la nghe thuat trong nhieu nam nganh dieu duong duoc biet den nhu la mot nghe thuat va khoa hoc mot dieu duong vien de thanh cong trong su nghiep cua minh phai thuc hien tat ca cac nhiem vu tren cung nhu thuc hanh nghe thuat dieu duong la mot cong cu ma dieu duong vien hoc hoi theo thoi gian mot phan cua nghe thuat dieu duong la biet cai gi la sai khi tat ca moi thu duong nhu dung cam giac quen thuoc la mot phan quan trong doi voi dieu duong vien thanh cong va an toan voi benh nhan mot dieu duong vien phai lien tuc cap nhat nhung thong tin lien quan den benh nhan va phai biet can nhac thong tin nao la quan trong vao thoi diem do va luc do nghe thuat dieu duong phat trien manh phan khoa hoc cua dieu duong duoc phat trien tu gia tri phong thi nghiem duoc goi la benh ly cua benh nhan va quan trong la dau hieu benh ly tat cac gia tri phai duoc giai thich va duoc quyet dinh cho viec cham soc cung voi y thuc cua dieu duong vien ve nhung nhu cau hien tai cua benh nhan khi mot dieu duong vien biet ket hop giua khoa hoc ve dieu duong va nghe thuat dieu duong thi dieu duong vien se thanh cong va duoc cac benh nhan yeu men dieu duong vien phai co ky nang danh gia chuan xac kha nang de lam mot danh gia toan dien ve mat the chat cua benh nhan la mot ky nang rat quan trong doi voi dieu duong vien mot danh gia thuong duoc tap hop du lieu ve cac dieu kien trong benh ly mot phan cua danh gia la nghe tim phoi va mach dap nhung mot danh gia toan dien bao gom nhieu chi tiet hon nhung danh gia lam hang ngay trong moi ca co the la nhieu hay it tuy thuoc vao cac dieu kien o mot thoi diem thich hop muc dich cua viec danh gia benh nhan la ghi nhan lai tien do va nhan ra cang som cang tot bat ky thay doi nao trong dieu kien do dieu duong vien luat su cua benh nhan mot trong nhung nhiem vu quan trong nhat cua dieu duong vien la bien ho cho benh nhan cac dieu duong vien phai hanh dong thay mat cho benh nhan cua minh khi tham gia trong cac qua trinh cham soc suc khoe voi nhom cham soc suc khoe chang han nhu dieu duong vien phai thong bao ngay cho doi ho hap khi mot benh nhan co kho tho dieu nay co nghia la dieu duong vien hanh dong nhu la nguoi ung ho benh nhan truoc mat bac si hoac dieu duong vien cam thay viec dieu tri cua bac si la khong co co so va nguy hiem cho benh nhan mot dieu duong vien phai co loi le manh me thuyet phuc khi giai quyet cac van de lien quan den benh nhan voi bac si va chuyen gia y te khac dieu duong vien luon lang nghe do la dieu quan trong de cac dieu duong vien nho rang cham soc benh nhan la dieu duong va ho khong phai la may moc thuong cac trang thiet bi thong bao voi dieu duong vien rang benh nhan on nhung benh nhan thuong noi voi dieu duong vien la khong may moc co the sai sot va thuong chi dua ra mot hinh anh ve benh nhan trong khi thuc te benh nhan co muon ve lang nghe nhung gi benh nhan noi ca bang loi hoac khong loi do la cong cu quan trong cham soc benh nhan va luc do dieu duong vien quen lang cac trang thiet bi dieu duong chuyen gia tu van tan tam dieu duong vien tu van benh nhan moi khi gap ho o bat ky noi nao tai van phong hay tai noi tu van benh nhan o benh vien benh nhan tim kiem dieu duong nhu la mot chuyen gia cham soc suc khoe dieu duong vien duoc yeu cau phai cung kiem tra thuoc voi benh nhan sau khi ho nhan thuoc va tu van cho ho nhung loai tru khi su dung cong viec tu van cua dieu duong vien khong hoan toan ket thuc khi benh nhan xuat vien ma dieu duong vien con phai tiep tuc tu van cho gia dinh cua ho de dam bao rang benh nhan duoc cham soc trong mot moi truong on dinh trong thoi gian dieu tri benh khac nghiet va kho khan dieu duong vien se tu van de quyet dinh cho benh nhan duoc thuc hien cac dieu tri hop ly va nhanh chong