chuong trinh dao tao ke toan truong 1 muc tieu dao tao va boi duong nhung kien thuc ve ke toan kiem toan de nang cao hieu qua quan ly to chuc sap xep o cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te dao tao va boi duong nhung kien thuc chung cu the ve ke toan truong doanh nghiep 2 doi tuong dao tao ke toan truong cho cac doi tuong nhu pho truong phong hoac truong phong ke toan nhung can bo ke toan hien dang lam viec va su dung ngan sach cua nha nuoc hoac nguon ngan sach cua cac thanh phan kinh te khac nhung nguoi co du 2 dieu kien duoi day tot nghiep chuyen nganh tai chinh ke toan hoac kinh te tot nghiep dai hoc co it nhat la 02 nam 24 thang cong tac thuc te tro len tot nghiep trung cap cao dang co it nhat 03 nam 36 thang cong tac thuc te tro len 3 thoi gian dao tao tu 2 3 thang gom 13 chuyen de theo quy dinh cua bo tai chinh i phan kien thuc chung chuyen de 1 phap luat ve kinh te ap dung cho cac don vi thuoc linh vuc ke toan nha nuoc chuyen de 2 to chuc quan ly du toan cap phat quyet toan thu chi ngan sach nha nuoc nsnn don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 3 mo va quan ly tai khoan kiem toan chi nsnn qua kho bac nha nuoc chuyen de 4 tai chinh cac don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn on tap va thi phan i ii phan kien thuc nghiep vu chuyen de 5 phap luat ve ke toan to chuc cong tac ke toan vai tro nhiem vu cua ke toan truong chuyen de 6 ke toan ngan cach nha nuoc va hoat dong nghiep vu kho bac chuyen de 7 ke toan don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 8 bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi ngan sach don vi hanh chinh su nghiep chuyen de 9 phan tich bao cao tai chinh don vi thu chi ngan sach don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 10 kiem toan bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi nsnn va don vi hanh chinh su nghiep on tap va thi phan ii 4 hoc phi 2 700 000 khoa hoc 5 chung chi do truong hoc vien tai chinh cap lich khai giang thuong xuyen mo 02 lop thang moi chi tiet xin lien he cong ty co phan giao duc phuong dong dia chi phong 603 c6 khoi 2 khu do thi my dinh i tu liem ha noi