truong trung cap cong nghe ha noi tuyen sinh trung cap xay dung he 01 nam 02 nam 03 nam 1 doi tuong thoi gian dao tao he 1 nam sinh vien da tot nghiep trung cap cao dang dai hoc khong cung khoi nganh he 2 nam hoc sinh hoc het lop 12 thpt hoac bo tuc thpt he 3 nam hoc sinh tot nghiep thcs can bo ky thuat tai cac cong ty xay dung kinh doanh cac linh vuc cua nganh xay dung luu y doi tuong hoc he 3 nam duoc dang ky hoc them bo tuc van hoa dong thoi sau khi tot nghiep trung cap hoc sinh duoc cap giay chung nhan hoan thanh tot nghiep thoi gian hoc hs sv dang ky hoc vao cac ngay trong tuan hoac thu 7 chu nhat 2 hinh thuc xet tuyen hoc phi xet tuyen hoc ba doi voi he 2 nam 3 nam xet tuyen bang tot nghiep dai hoc cao dang trung cap nganh khac doi voi he 01 nam le phi xet tuyen ho so 50 000d ho so hoc phi 2 500 000d ky 5 thang doi voi he 2 nam 3 nam 4 000 000d ky 5 thang doi voi he 01 nam 3 bang cap tot nghiep sau khi tot nghiep sinh vien duoc cap bang trung cap chinh quy co the lam viec tai cac cong ty xay dung hoac cac cong viec lien quan tren ca nuoc duoc du thi he lien thong len cao dang dai hoc theo quy dinh cua bo giao duc 4 mot so mon hoc nganh xay dung ve xay dung co xay dung 1 2 trac dia vat lieu xay dung dien ky thuat may xay dung cau tao kien truc ket cau xay dung ky thuat thi cong 1 2 to chuc thi cong du toan xay dung an toan lao dong 5 ho so bao gom bo ho so hoc sinh sinh vien mau nau co xac nhan cua dia phuong bang tot nghiep hoc ba thpt thcs hoac giay chung nhan tn tam thoi co cong chung giay khai sinh hoac cmnd ban sao 02 anh 4x6 anh moi nhat 6 dia chi nop ho so truong trung cap cong nghe ha noi dia chi so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dh dien luc hotline 0979 86 86 27 ms dung email dungpt giaoducvietnam edu vn