hoc nghiep vu su pham nghe day trinh do so cap trung cap cao dang nghe thong bao mo lop tai hcm hn can cu theo quyet dinh so 647 qqd tcdn ngay 25 thang 11 nam 2011 cua tong cuc day nghe mo lop nghiep vu su pham day nghe trinh do so cap so cap nghe can cu theo thong tu so 19 2011 tt bldtbxh ngay 21 7 2011 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi quy dinh chuong trinh khung su pham day nghe trung cap cao dang nghe i muc tieu hinh thanh nhung kien thuc ky nang su pham day nghe co ban cho nguoi hoc de co du nang luc day trinh do so cap nghe dat hieu qua nam bat duoc nhung kien thuc co ban ve tam ly hoc nghe nghiep giao duc hoc nghe nghiep lap ke hoach xac dinh cac cong viec cu the cho day nghe va giao duc hoc sinh o cac co so day nghe chuan bi va thuc hien hoat dong day nghe trinh do so cap nghe dat hieu qua dam bao chat luong dao tao theo muc tieu quy dinh lua chon va su dung hop ly co hieu qua cac phuong phap phuong tien day hoc vao qua trinh day soan duoc cac cong cu kiem tra biet cach danh gia ket qua hoc tap ren luyen cua hoc sinh ii doi tuong hoc ban dang la giao vien day nghe tai cac truong cao dang nghe trung cap hoac cac co so day nghe ban co bang chuyen mon nhung chua co chung chi nghiep vu su pham day nghe ban dang la ky su ky thuat vien tho lanh nghe sinh vien da tot nghiep he cao dang nghe sinh vien nam cuoi cac truong dai hoc cao dang ky thuat co nguyen vong tro thanh giao vien day nghe can duoc dao tao cap chung chi spdn iii thoi gian va hoc phi chuong trinh dao tao 1 thang hoc cac buoi toi trong tuan hoac thu 7 chu nhat sang 8h 11h30 chieu 13h30 16h toi 18h 20h30 hoc phi trinh do so cap nghe 1 800 000 hoc phi trinh do trung cap cao dang nghe 2 500 000 uu dai giam hoc phi khi dang ky nhom hoac dang ky nghiep vu thu 2 tai trung tam iv noi dung hoc trinh do so cap nghe 1 tam ly hoc nghe nghiep 30 tiet 2 giao duc hoc nghe nghiep 30 tiet 3 ky nang va phuong phap day nghe 60 tiet 4 thuc tap su pham 40 tiet tong 160 tiet trinh do trung cap cao dang nghe hoc phan bat buoc 1 tam ly hoc nghe nghiep 45 tiet 2 giao duc hoc nghe nghiep 45 tiett 3 ky nang va phuong phap day hoc 60 tiet 4 phuong tien day hoc 30 tiet 5 thuc tap su pham 160 tiet hoc phan tu chon 1 phuong phap nghien cuu khoa hoc giao duc nghe nghiep 30 tiet 2 2 phat trien chuong trinh day nghe 30 tiet 3 ung dung cong nghe thong tin trong day hoc 30 tiet 4 logic hoc 30 tiet chung chi theo dung quy dinh cua tong cuc day nghe gia tri toan quoc v chi tiet lien he tai cong ty co phan giao duc viet nam chi nhanh hcm 1 so 195 duong d2 p25 binh thanh tp hcm chi nhanh hcm 2 so 08 nguyen ngoc loc p14 quan 10 tp hcm chi nhanh hn so 541 hoang quoc viet cau giay hn tel co huyen 0973 86 86 80 0938 60 1982 huyennt giaoducvietnam edu vn luu y dang ky lien he truoc qua tel hoac mail xin cam on ban muon tham gia hoc nghiep vu su pham nghe trinh do so cap nghe cao dang hoc nghiep vu su pham nghe nhanh nhat tai tphcm dao tao nghiep vu su pham day nghe trinh do cao dang so cap nghe noi dang ky tot nhat nghiep vu su pham day nghe so cap nghe tim lop hoc tot nhat nghiep vu su pham nghe so cap nghe