thong bao tuyen sinh nganh su pham mam non he trung cap trung cap su pham mam non 1 nganh dao tao su pham mam non 2 thoi gian dao tao he 01 nam doi voi thi sinh da co bang tn dai hoc cao dang trung cap trung cap nghe he 02 nam tuong duong 20 thang doi voi thi sinh moi tot nghiep thpt hoac tot nghiep thcs hoc 2 nam 06 thang 3 doi tuong tuyen sinh thi sinh da co bang tn dai hoc cao dang trung cap hoc sinh tot nghiep thpt btvh hoac tuong duong 4 hinh thuc xet tuyen doi voi van bang 2 hoc 01 nam xet tuyen tu trung cap nghe tccn cd dh tro len doi voi he van bang 1 hoc 02 nam xet tuyen hoc ba lop 12 5 ho so gom co ho so hoc sinh sinh vien theo mau cua bgd co dan anh va dong dau giap lai doi voi vb2 bang tot nghiep va bang diem tu trung cap nghe tccn cd dh tro len doi voi van bang 1 hoc ba bang tot nghiep thpt photo cong chung thi sinh da tot nghiep thpt hoac bang cap tuong duong thi sinh chua tot nghiep cap 3 nop hoc ba lop 9 va bang cap 2 cac giay to uu tien neu co giay khai sinh ban sao va ho khau photo chung minh nhan dan cong chung 04 anh 3x4 va 02 anh 4 x6 02 phong bi co dan tem ghi ro dia chi dien thoai neu co cua nguoi nhan 6 quyen loi sau khi tot nghiep trung cap mam non nguoi hoc duoc hoc lien thong tu trinh do tccn len trinh do dai hoc su pham mam non theo quy dinh cua bo gd dt ngoai ra trung tam con khai giang hang thang cac khoa hoc ngan han khac khoa hoc nghiep vu su pham giao vien tccn khoa hoc nghiep vu su pham giang vien cd dh khoa hoc nghiep vu su pham day nghe khoa hoc nghiep vu su pham mam non khoa hoc nghiep vu bao mau mam non khoa hoc nghiep vu cap duong mam non khoa hoc nghiep vu quan ly mam non khoa hoc nghiep vu hieu truong mam non khoa hoc nghiep vu van thu luu tru khoa hoc nghiep vu xoa bop bam huyet khoa hoc nghiep vu quan tri nhan su