tuyen sinh lop nau an he cao dang 1 doi tuong tuyen sinh la nhung nguoi da to t nghie p thpt so ca p trung ca p cd dh hoa c dang ho c tc cd dh khac nganh hoc vien co dam me nau an cham chi nhiet huyet voi nghe dau bep he 1 5 nam la nhung hoc vien da to t nghie p he trung ca p cung nganh hoc cua truong muon lien thong len cao dang cung nganh hoc cua truong he 2 nam la nhung hoc vien da to t nghie p he trung ca p khac nganh hoc cua truong muon lien thong len cao dang khac nganh hoc cua truong he 3 nam la cac hoc vien da tot nghiep thpt hoac tuong duong tro len xet tuyen theo bang tot nghiep 2 ho so dang ki hoc ban sao giay khai sinh ban sao cong chung cmt ban sao cong chung ho so hs sv phieu dk hoc theo mau cua truong 4 anh 4 6 hoc ba bang diem neu co ban sao cong chung bang thcs thpt neu co hoc phi 3 000 000d ky hoc vien 3 thoi gian va dia diem hoc thu 2 6 ca sang 8h 11h ca chieu 14h 17h thu 7 cn ca toi 18h 21h dia diem truong cd nghe van lang phong tuyen sinh 102 so 70 giap nhat nhan chinh thanh xuan ha noi so dien thoai 0976 899 850 ms huyen phong dao tao va tuyen sinh 4 loi ich khi dang ki tham gia khoa hoc cap bang tot nghiep cao dang chinh quy sau khi hoan thanh khoa hoc phoi bang do bo lao dong thuong binh va xa hoi cap duoc dung de thi xet tuyen cong chuc vien chuc hoac hoc lien thong duoc voi tat ca cac truong cao dang dai hoc trong ca nuoc duoc thuc tap thuc te cac nghiep vu tai khach san 4 sao tro len duoc tu van mo cua hang kinh doanh mien phi moi truong dao tao tien tien chat luong cao duoc bo tri o ky tuc xa tien nghi cua truong tuy nhu cau cho sinh vien o xa ky tuc xa voi trang thiet bi hien dai co san sinh vien chi viec mang tu trang ca nhan den o voi chi phi chi tu 3 500 000 dong thang duoc nha truong sap xep lop hoc theo ca kip hoac thu 7 chu nhat theo nguyen vong duoc gioi thieu viec lam them trong thoi gian hoc tai truong duoc hoc lien thong len dai hoc theo quy dinh cua bo ldtb xh va luat day nghe 5 dia chi nop ho so hoc ho so cao dang nau an nop tai truong cao dang nghe van lang so 70 giap nhat nhan chinh thanh xuan ha noi so dien thoai ms huyen phong dao tao va tuyen sinh luu y hoc vien den nop ho so vui long goi dien truoc de tranh that lac ho so va nham dia chi nhung van phong tuyen sinh khac khong phai cua nha truong