cong ty co phan giao duc phuong dong thong ba o mo lop quan ly dieu hanh mo gia m do c die u ha nh mo can cu vao thong tu so 15 2009 tt btc ngay 25 06 2009 cua bo cong thuong ban hanh qui dinh tieu chuan trinh do nang luc cua giam doc dieu hanh mo can cu vao nhu cau cua cac don vi ca nhan co mo va lam cong tac quan ly mo can cu vao chuc nang va nhiem vu cua truong dai hoc mo dia chat cong ty co phan giao duc phuong dong la don vi lien ke t cu ng hoi ky thuat no min viet nam thuo ng xuyen to chuc ca c khoa boi duong qua n ly die u ha nh mo 1 doi tuong ban lanh dao chu doanh nghiep truong pho bo phan phu trach trong linh vuc khai thac quan ly mo cac can bo dang lam hoac chuan bi duoc bo nhiem lam cong tac quan ly dieu hanh mo tat ca cac to chuc va ca nhan co nhu cau 2 noi dung gom 5 phan ky thuat khoan no min cong nghe khai thac mo lo thien ham lo khai thac cac mo vat lieu xay dung da set cat ky thuat an toan va moi truong mo co so kinh te va quan tri doanh nghiep mo 3 thoi gian hoc tap trung khoang 04 tuan khai giang lien tuc hang tuan 4 dia diem hoc tai tinh hoac tp ho chi minh ban to chuc se thong bao dia diem thoi gian nhap hoc khi nhan duoc dang ky 5 hoc phi 4 500 000 dong hv chi phi di lai an o hoc vien tu tuc 6 don vi cap giay chung chi hoi ky thuat no min viet nam ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap chung chi qua n ly die u ha nh khai tha c mo chung chi nay la mot trong nhung dieu kien de bo tri can bo vao vi tri chu chot cua mo va doanh nghiep co mo giup cac don vi thuc hien qua trinh khai thac mo an toan hieu qua va co tham gia du thau theo yeu cau cua cac nha thau to chu c hua n luye n cap chung chi an toa n ve sinh lao do ng nho m 1 2 3 4 theo thong tu 27 bldtbxh ho tro cap chung chi nghe ca c loa i van thu luu tru na u an van hanh xe nang cau truc may xuc no i hoi ha nh nghe xay dung ca c loa i gia m sa t thi cong xay du ng ky su di nh gia chi huy truo ng cong tri nh xay du ng da u tha u moi gio i ba t do ng sa n pho ng cha y chu a cha y nghie p vu kinh doanh ga xang da u chu ng chi no mi n tho mi n qua n ly die u ha nh mo chung chi bac tho han co khi xay dung dien nuoc ne cop pha