mo lop bao mau cap duong cong ty co phan giao duc va cong nghe viet to chuc dao tao cap chung chi lop nghiep vu bao mau mam non va lop nghiep vu cap duong mam non voi noi dung nhu sau i doi tuong la nguoi co trinh do tu thcs tro len co du suc khoe hoc tap nhung nguoi chuan bi va dang truc tiep lam viec tai cac co so nuoi day tre cac truong mam non tieu hoc cac co so duong lao va cac doi tuong khac co nhu cau hoc nghe ii chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien du dieu kien tot nghiep se duoc cap chung chi nghe trinh do so cap theo quy dinh cua tong cuc day nghe co gia tri tren toan quoc iii hoc phi thoi gian dia diem ho so nhap hoc nghe dao tao bao mau mam non cap duong mam non trinh do so cap 3 1 hoc phi lop bao mau mam non 2 000 000d 1 hoc vien lop cap duong mam non 2 300 000d 1 hoc vien 3 2 thoi gian dao tao 3 thang khoa hoc cap toc 1 5 thang ca toi 18h 21h cac ngay tu thu 2 den thu 6 ca ngay 8h 16h30 thu bay chu nhat 3 3 dia diem hoc dc 1 so 546 duong le hong phong phuong 10 quan 10 tp ho chi minh dc 2 10b luu chi hieu p tay thanh q tan phu cach cong khu cong nghiep tan binh 800m 3 4 ho so phieu dang ky hoc nghe theo mau hop dong hoc nghe theo mau ban sao cong chung giay cmnd 2 anh 4x6 anh chup khong qua 6 thang iv quyen loi hoc vien duoc hoc tap trong moi truong nang dong than thien duoc tao dieu kien hoc tap ly thuyet ket hop voi thuc hanh thuc te giup nang cao nang luc lam viec va kip thoi khac phuc nhung kho khan mac phai cua nguoi hoc uu dai giam hoc phi truoc ngay khai giang lien he de biet them chi tiet ca nhan to chuc co nhu cau hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc cong nghe viet dc 1 546 le hong phong p 10 q 10 tp ho chi minh dc 2 10b luu chi hieu p tay thanh q tan phu cach cong khu cong nghiep tan binh 800m email anhnguyen vte gmail com sky phamlien gdcnv ngoai ra trung tam con khai giang hang thang cac khoa hoc ngan han khac khoa hoc nghiep vu su pham giao vien tccn khoa hoc nghiep vu su pham giang vien cd dh khoa hoc nghiep vu su pham day nghe khoa hoc nghiep vu su pham mam non khoa hoc nghiep vu bao mau mam non khoa hoc nghiep vu cap duong mam non khoa hoc nghiep vu quan ly mam non khoa hoc nghiep vu hieu truong mam non khoa hoc nghiep vu van thu luu tru khoa hoc nghiep vu xoa bop bam huyet khoa hoc nghiep vu quan tri nhan su