lop chung chi nghiep vu ke toan truong tai ben tre i doi tuong hoc nhung nguoi co du 2 dieu kien duoi day tot nghiep chuyen nganh tai chinh ke toan hoac kiem toan tot nghiep dai hoc co it nhat la 02 nam 24 thang cong tac thuc te tro len hoac tot nghiep trung cap cao dang co it nhat la 03 nam 36 thang cong tac thuc te tro len ii thoi gian dia diem hoc phi thoi gian dao tao hoc vao t7 cn hang tuan sang 8h 11h30 chieu 13h 17h khai giang lien he dia diem trung tam boi duong chinh tri tp ben tre tinh ben tre hoc phi 2 300 000d hoc vien hoc phi tron khoa iii noi dung theo quy dinh tai dieu 10 thong tu so 199 2011 tt btc ngay 30 12 2011 iv chung chi ket thuc khoa hoc boi duong ke toan truong hoc vien co ket qua thi dat yeu cau tro len duoc cap chung chi boi duong nghiep vu ke toan truong theo thong tu 199 2011 tt btc cua bo tai chinh chung chi co gia tri bo nhiem lam ke toan truong theo luat ke toan viet nam v hinh thuc thanh toan nop tien mat tai dia diem hoc hoac chuyen khoan vi thoi gian dang ky va thu tuc nhap hoc kinh de nghi cac to chuc don vi va ca nhan co nhu cau tham du khoa hoc lien he theo thong tin sau email vuhoang giaoducvietnam edu vn dien thoai vu hoang can bo phong dao tao