vien phat trien kinh te quoc te cs 1 toa nha ct4ax2 kdt bac linh dam q hoang mai ha noi cs 2 so 128 phan dang luu phuong 3 q phu nhuan tp ho chi minh yahoo tahangedu email hang vienquocte vn thong bao chuong trinh tap huan luat an toan ve sinh lao dong va cac nghi dinh huong dan can cu nghi dinh so 44 nd cp ngay 15 5 2016 cua chinh phu quy dinh chi tiet thuc hien luat atvsld co hieu luc tu ngay 01 7 2016 can cu thong tu 13 2016 tt bldtbxh ngay 16 6 2016 danh muc cong viec nghiem ngat ve an toan ve sinh lao dong trien khai luat atvsld so 84 2015 qh13 ban hanh ngay 25 06 2015 cua quoc hoi nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam co hieu luc tu ngay 01 7 2016 vien phat trien kinh te quoc te phoi hop voi cac co quan lien quan va doi ngu giang vien chuyen gia la nhung nguoi truc tiep tu van soan thao luat atvsld va cac nghi dinh thuoc van phong chinh phu cuc an toan lao dong bo lao dong tb va xh va cac bo khac de mo lop tap huan pho bien huong dan cac quy dinh moi cua luat an toan ve sinh lao dong va cac nghi dinh trien khai thuc hien cho cac co quan to chuc don vi doanh nghiep cac ban quan ly du an va cac ca nhan co nhu cau nham cung cap cho nguoi su dung lao dong lanh dao truong phong hanh chinh nhan su can bo phu trach ve cong tac atvsld can bo cong doan an toan ve sinh vien trong cac doanh nghiep xay dung nhung quy dinh moi ve an toan ve sinh lao dong de bao dam an toan va suc khoe nguoi lao dong trong qua trinh lao dong san xuat dong thoi bao ve su phat trien on dinh ben vung cua doanh nghiep cu the nhu sau thoi gian khoa hoc duoc thuc hien trong 1 ngay khai giang ngay 12 10 2016 va ngay 26 10 2016 dia diem tai vien ha noi ho chi minh hoac theo yeu cau cua doanh nghiep kinh phi 800 000 dong hoc vien giam 10 hoc phi dang ky truoc ngay khai giang 5 ngay dang ky 03 hoc vien tro len noi dung khoa hoc noi dung chi tiet neu ro trong phu luc gioi thieu khoa hoc kinh thong bao quy don vi doanh nghiep sap xep dang ky cho can bo quan ly tham gia khoa hoc moi chi tiet vui long lien he phong huan luyen at vien phat trien kinh te quoc te add toa nha ct4ax2 bac linh dam hoang liet hoang mai ha noi