moi nguoi ai con thieu ho so can bo sung chung chi tin hoc ngoai ngu thi nhanh tay dang ky chung chi tin hoc va ngoai ngu dap ung thong tu so 03 2014 tt btttt cho cac ban thi tuyen cong chuc chuyen ngach nang luong chung chi tin hoc do truong trung cap cong dong cap mot trong 7 truong du dieu kien cap chung chi theo tt 03 2014 tt btttt le phi on va thi 1 500 000d chung chi tin hoc do truong dai hoc noi vu cap le phi on va thi 2 000 000d chung chi tieng anh a2 do truong dai hoc su pham ha noi 1 cap le phi on va thi 3 100 000d ho so nhap hoc 2 anh 3 4 1 cmt pho to phieu dang ky hoc moi chi tiet vui long lien he hoac dang ky truc tiep tai cong ty co phan giao duc viet nam phong 1a9 ngo 235 tran quoc hoan cau giay ha noi