dao tao cap chung chi quan li truong mam non va hieu truong mam non cong ty co phan giao duc va cong nghe viet phoi hop voi truong trung cap anh sang to chuc dao tao lop quan ly lanh dao truong mam non theo noi dung nhu sau 1 so tiet 300 2 doi tuong ca nhan co nhu cau i muc tieu co kha nang lanh dao va quan ly toan dien cac hoat dong trong truong mn co ban linh trong dieu hanh va hieu biet rong ve cac moi qian he trong xa hoi biet phoi hop tham gia cong tac quan ly chuyen mon o cac cap va hinh thanh nang luc quan ly mot truong mam non ii noi dung hoc lop hieu truong chu truong mam non hpi tam ly hoc quan ly hpii mot so van de ly luan ve qlgd va qlgdmn hpiii noi dung va bien phap quan ly mn co so phap ly quan ly truong mn quan ly nhan su chuong trinh gdmn theo huong tich hop chuong trinh giao duc tre moi truong giao duc tre quan ly thuc hien chuong trinh giao duc tre hieu truong voi cong tac quan ly tmn bang ke hoach xay dung ke hoach quan ly tmn phu hop voi thuc te hieu truong voi cong tac kiem tra thanh tra va danh gia giai quyet cac tinh huong su pham trong qlgd quan ly che do sinh hoat phat trien so luong tre quan ly cong tac nuoi duong cham soc ve sinh suc khoe dam bao at cong tac tuyen truyen trong truong mn hop phu huynh ky nang lam viec nhom ky nang giao tiep hoat dong cua cac to chuc doan the trong truong mn hpiv kien tap tai cac truong mam non iii gia tri giay chung nhan sau khi hoan thanh va thi ket thuc hoc phan khoa hoc hoc vien duoc cap chung nhan co du dieu kien co ban de lam can bo quan li cac truong mam non hieu truong pho hieu truong va chu truong mam non iv thoi gian va hinh thuc dao tao hoc tai so 546 duong le hong phong phuong 10 quan 10 tp ho chi minh thoi gian 2 thang hoc toi trong tuan hoac hoc thu 7 va cn v hoc phi 3 500 000d khoa vi phat hanh va nhan ho so mua ho so tai so 546 le hong phong phuong 10 quan 10 tp ho chi minh ngoai ra chung toi con dao tao va cap chung chi nghiep vu su pham giao vien trung cap chuyen nghiep nghiep vu su pham day dai hoc cao dang su pham day nghe co nuoi day tre su pham mam non huong dan vien du lich van thu luu tru an toan lao dong chung chi xay dung tim chung toi tren facebook tai day cac ca nhan to chuc co nhu cau hoc xin vui long gui thong tin dang ky ve dia chi mail dung gdcnv gmail com de duoc thong bao chi tiet ve lich hoc cu the va thu tuc dang ky dang ky hoc