tb mo cac lop boi duong kien thuc quan ly nha nuoc kinh gui thu truong don vi can cu nghi dinh 18 2010 nd cp ngay 5 3 2010 cua chinh phu ve dao tao boi duong cong chuc can cu thong tu 19 2014 tt bnv ngay 4 12 2014 cua bo noi vu quy dinh huong dan cong tac dao tao boi duong vien chuc can cu thong tu 11 2014 tt bnv ngay 09 10 2014 cua bo noi vu quy dinh chuc danh ma so ngach va tieu chuan nghiep vu chuyen mon cac ngach cong chuc chuyen nganh hanh chinh can cu quyet dinh 1642 qd bnv ngay 23 thang 06 nam 2016 cua bo noi vu quy dinh ve viec ban hanh ke hoach to chuc thi nang ngach cong chuc nam 2016 trong cac co quan nha nuoc va don vi su nghiep cong lap cua nha nuoc nham chuan hoa cong tac can bo va nang cao nang luc quan ly nha nuoc cho can bo cong chuc vien chuc dang cong tac tai cac co quan to chuc nha nuoc dia phuong khu vuc nam trung bo cong ty co phan giao duc viet nam thong bao to chuc cac khoa hoc boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien va chuyen vien chinh to chuc tai nha trang khanh hoa nhu sau i lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien 1 muc dich chung cua khoa hoc trang bi cap nhat nhung kien thuc can thiet ve quan ly nha nuoc va ky nang thuc thi cong viec dong thoi tang cuong y thuc phuc vu nhan dan nham nang cao nang luc cong tac cua cho can bo cong chuc vien chuc trong thuc hien nhiem vu va quyen han va trach nhiem duoc giao chuan hoa ngach chuyen vien cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh quan ly nha nuoc ngach chuyen vien la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc ngach can su dang lam viec trong cac co quan nha nuoc cac to chuc dang doan the va doanh nghiep nha nuoc co thoi gian giu ngach toi thieu 03 nam can bo cong chuc vien chuc dang trong thoi gian tap su chuyen vien co nhu cau tham du khoa hoc ii lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh 1 muc dich chung cua khoa hoc phat trien nang luc thuc thi cong vu cho can bo cong chuc vien chuc ngach chuyen vien chinh phu hop voi tieu chuan theo quy dinh va dap ung yeu cau cai cach hanh chinh nha nuoc chuan hoa ngach chuyen vien chinh cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach tuong duong va cao hon 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo noi vu phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc co ma ngach 01 002 va tuong duong nhung can bo lam trong cac to chuc dang va doan the co muc luong tu 3 33 tro len can bo cong chuc vien chuc co it nhat 6 nam giu ngach chuyen vien va cac doi tuong khac co nhu cau tham du khoa hoc ii thong tin chung ve khoa hoc 1 thoi gian khai giang va hoc tap thoi gian hoc 2 thang sang 8h 11h30 chieu 13h 16h30 2 hoc phi 4 000 000d khoa 3 dia diem hoc cong ty cp giao duc viet nam cn nha trang tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung doi dien sieu thi bigc nha trang tai lam dong so 159 nguyen cong tru phuong 2 tp da lat tai binh dinh so 168 nguyen thi dinh p nguyen van cu tp quy nhon tai can tho so 103 duong nguyen hien p an binh q ninh kieu tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau tai tp hcm cn1 so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh cn2 so 8 nguyen ngoc loc phuong 14 quan 10 tp hcm cac tinh khac vui long lien he chi tiet 4 van bang chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi boi duong quan ly nha nuoc chuyen vien theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do bo noi vu cap chung chi la mot trong nhung dieu kien de xem xet quyet dinh bo nhiem vien chuc giu chuc vu lanh dao quan ly lien he dang ky hoc cong ty cp giao duc viet nam cn nha trang tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung nha trang khanh hoa doi dien bigc nha trang tai lam dong so 159 nguyen cong tru phuong 2 tp da lat tai binh dinh so 168 nguyen thi dinh p nguyen van cu tp quy nhon tai can tho so 103 duong nguyen hien p an binh q ninh kieu tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau tai tp hcm cn1 so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh cn2 so 8 nguyen ngoc loc phuong 14 quan 10 tp hcm hotline 0981 8686 20 0120 370 6715 co truc email trucpt giaoducvietnam edu vn don vi xac dinh nhu cau dao tao gui phieu dang ky qua mail hoac lien he dien thoai theo dia chi tren de phoi hop trien khai tran trong cam on