lop boi duong nghiep vu ke toan truong doanh nghiep va lop ke toan truong don vi hanh chinh nha nuoc tai dak lak hoac gui mail hoaint giaoducvietnam edu vn doi tuong hoc nhung nguoi co du 2 dieu kien duoi day tot nghiep chuyen nganh tai chinh ke toan hoac kiem toan tot nghiep dai hoc co it nhat la 02 nam 24 thang cong tac thuc te tro len hoac tot nghiep trung hoc cao dang co it nhat la 03 nam 36 thang cong tac thuc te tro len i thoi gian dia diem hoc phi thoi gian dao tao 1 5 thang sang 8h30 11h30 chieu 13h 16h khai giang hang thang ca ngay chu nhat dia diem hoc tai tp buon me thuot tinh dak lak don vi se thong bao dia diem cu the sau kinh phi dao tao 2 500 000 3 000 000d 01 hoc vien 01 khoa hoc tron goi ca khoa hoc ii noi dung boi duong theo thong tu 199 2011 tt btc cua bo tai chinh iii chung chi ket thuc khoa hoc boi duong ke toan truong hoc vien co ket qua thi dat yeu cau tro len duoc cap chung chi boi duong nghiep vu ke toan truong theo thong tu 199 2011 tt btc cua bo tai chinh chung chi co gia tri bo nhiem lam ke toan truong theo luat ke toan viet nam thoi gian dang ky va thu tuc nhap hoc kinh de nghi cac to chuc don vi va ca nhan co nhu cau tham du khoa hoc dang ki qua mail hoaint giaoducvietnam edu vn thu tuc nhap hoc gom 2 bo ho so 02 ban sao bang tot nghiep pho to cong chung khong qua 6 thang 02 bang diem photo 02 chung minh nhan dan photo 02 giay xac nhan thoi gian cong tac theo mau quy dinh dinh kem 04 anh 3x4 ghi ro ho ten ngay thang nam sinh va noi sinh sau anh ho so bo vao tui dung ho so kho a4 2 bo 2 tui chi tiet xin lien he cong ty cp giao duc viet nam dia chi tang 2 so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh hcm email hoaint giaoducvietnam edu vn