cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia chuong trinh dao tao ke toan thuc hanh khai bao thue doi tuong hoc cac ca nhan to chuc co nhu cau nang cao nghiep vu ke toan hoc lieu mau chung tu thuc te cua cac loai hinh doanh nghiep nhu doanh nghiep san xuat doanh nghiep thuong mai doanh nghiep xuat nhap khau doanh nghiep xay lap doanh nghiep dich vu noi dung khoa hoc lua chon hinh thuc so ke toan thiet lap he thong so sach nhat ky chung chung tu ghi so cac cong viec ban dau lien quan den co quan thue va hai quan cac nghiep vu lien quan den ngan hang cac nghiep vu ke toan ve gop von cac nghiep vu ke toan ve mua sam ccdc tscd cac nghiep vu ke toan mua ban noi dia xuat nhap khau cac nghiep vu ke toan kho hang hoa nguyen vat lieu ke toan cac loai thue thiet lap vao so tong hop vao cac so the chi tiet luu chung tu tinh phan bo chi phi tien luong bhxh bhyt tinh phan bo khau hao ccdc tscd lap bao cao thue hang thang ket chuyen cac tai khoan lien quan tinh gia von gia thanh lap phan tich bao cao tai chinh cuoi ky quyet toan thue nam nhung tinh huong thuong gap trong thi tuyen ke toan giao vien doi ngu giang vien xuat sac den tu khoa ke toan cua truong dai hoc kinh te co nhieu nam cong tac chuyen sau trong linh vuc ke toan va nhieu kinh nghiem giang day chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap chung chi cua hoc vien tai chinh co gia tri vinh vien tren toan quoc hoc phi ke toan thuc hanh 1 200 0000 khoa khai bao thue 1 500 000 khoa lich khai giang hoc vao cac buoi toi 2 4 6 hoac 3 5 7 t7 hoac cn moi truong hoc tap phong hoc va phong may tinh thuc hanh thoang mat thiet bi giang day hien dai va chuyen nghiep tao nen mot khong gian hoc tap hieu qua nhat dac biet hoc vien duoc tu van mien phi ke ca khi da hoan thanh khoa hoc tai trung tam dia diem dang ky hoc trung tam dao tao ke toan cong ty co phan giao duc viet nam chi nhanh nha trang d c so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung tp nha trang khanh hoa lien he ms dai 0981 86 86 25