mo lop dao tao ke toan tong hop tai binh dinh phu yen nha trang ninh thuan binh thuan ban muon hoc ke toan tong hop ban chua biet gi ve ke toan ban muon on lai kien thuc ke toan ban muon co chung chi ke toan vay hay tham gia khoa hoc ke toan tong hop do cong ty co phan giao duc viet nam to chuc muc tieu trang bi cho hoc vien cac kien thuc co ban tong hop nhat ve nghiep vu ke toan giup hoc vien co the tu tin thuc hien cac cong viec lien quan den ke toan tai cac doanh nghiep truong hoc 2 doi tuong hoc can bo dang cong tac tai bo phan ke toan trong doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te nha nuoc lien doanh bo phan quan ly cap tren cong an kinh te co nhu cau hoc de phuc vu cong tac sinh vien cac truong dai hoc cao dang thcn hoc sinh da tot nghiep thpt cac thanh phan lao dong xa hoi co nhu cau trang bi nghiep vu ke toan 3 noi dung chuong trinh dao tao phan 1 ke toan dai cuong khai niem phan loai chuc nang va chu trinh hach toan ke toan chung tu ke toan tai khoan ke toan to chuc he thong so ke toan phan 2 ke toan tai chinh doanh nghiep san xuat kinh doanh ke toan nguyen vat lieu cong cu dung cu tai san co dinh ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong ke toan tieu thu va ket qua tieu thu san pham dich vu phan 3 ke toan thue ke toan thue gia tri gia tang va thue thu nhap doanh nghiep huong dan lap to khai thue gia tri gia tang va thue thu nhap doanh nghiep phan 4 lap bao cao tai chinh bang can doi ke toan bao cao ket qua kinh doanh 4 thoi gian khoa hoc 2 thang 5 hoc phi 1 200 000d 6 chung chi cap chung chi theo khung cua bo tai chinh lich khai giang lien he dia diem hoc hn hcm da nang nha trang quy nhon da lat can tho phu yen ninh thuan binh thuan hay lien he ngay de duoc tu van cong ty cp giao duc viet nam chi nhanh nha trang add so 33 duong b1 kdt vinh diem trung p ngoc hiep tp nha trang