dia chi hoc chung chi khai hai quan tot nhat tai ha noi tp ho chi minh bac ninh hai phong lam nhan vien dai ly hai quan va lich thi cap chung chi nam 2017 moi nhat ngay 16 thang 05 nam 2017 tong cuc hai quan da ra thong bao ve lich thi chung chi du kien vao ngay 5 6 thang 8 nam 2017 moi thong tin ve lich nop ho so ho so du thi lop hoc on thi cac ca nhan xin vui long lien he mail lanhuongkt giaoducvietnam edu vn ban dang lam ve xuat nhap khau muon thang tien trong cong viec ban lam nhan vien khai bao hai quan nhung chua co chung chi khai hai quan hanh nghe ban muon lam nhan vien dai ly hai quan ban muon mo dai ly hai quan tat ca mong muon tren cua ban se duoc dap ung day du khi tham gia khoa hoc nghiep vu khai hai quan dien tu chuan vnaccs vcis theo khung chuong trinh thi nam 2017 duoc su cho phep cua tong cuc hai quan theo cong van so 1005 tchq tccb ngay 23 02 2013 thi cong ty co phan giao duc viet nam la co so dao tao duoc phep to chuc dao tao nghiep vu khai hai quan cho cac to chuc la dai ly hai quan va cho cac to chuc ca nhan co hoat dong xuat nhap khau tren pham vi ca nuoc cong ty da phoi hop voi cac chuyen gia dau nganh cua tong cuc hai quan cong ty phan mem thai son fpt to chuc hang tram khoa hoc khai hai quan nham ho tro va tao dieu kien thuan loi cho cac ca nhan doanh nghiep trong viec hoc tap nang cao chuyen mon nghiep vu khai bao hai quan va cap chung chi dai ly hai quan cua tong cuc hai quan to chuc hang nam 1 noi dung dao tao khai hai quan phuc vu ky thi chung chi dai ly hai quan theo chuong trinh do tong cuc hai quan quy dinh tai thong tu 80 tt btc ngay 9 6 2011 cua bo tai chinh quy dinh ve dieu kien dang ky va hoat dong cua dai ly lam thu tuc hai quan bao gom 4 hoc phan va 11 chuyen de phan 1 phap luat ve hai quan luat va cac van ban huong dan thi hanh luat phan 2 ky thuat nghiep vu ngoai thuong giao nhan van tai thanh toan quoc te va dich vu logistic phan 3 ky thuat nghiep vu hai quan phan 4 hai quan dien tu va cac chuong trinh phan mem ung dung cua nganh hai quan 2 dia diem hoc hoc phi khi tham gia khoa hoc chung chi khai hai quan de du thi thang 8 2017 lop tai ha noi so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi hoc phi tron khoa 3 500 000d hoc vien lop tai tp ho chi minh lau 2 so 195 duong d2 q binh thanh hoc phi 3 000 000d hoc vien lop tai bac ninh so 39 nguyen dang dao tp bac ninh hoc phi 4 000 000d hoc vien lop tai hai phong so 804 thien loi le chan hoc phi 3 500 000d hoc vien luu y hoc phi tren khong qua trung gian da bao gom toan bo chi phi tai cong ty tai lieu hoa don vat chung nhan khoa hoc cung nhu mien phi le phi on thi chung chi khai hai quan khi thi tren tong cuc hai quan la don vi duy nhat cam ket hoc lai neu chua hieu chuyen de nao trong vong 6 thang 3 giang vien giang day lop khai hai quan khoa hoc khai hai quan se do cac chuyen gia cua tong cuc hai quan cuc hai quan truong hai quan viet nam giang day theo dung noi dung chuong trinh dao tao duoc quy dinh tai dieu 6 thong tu so 80 2011 tt btc ngay 09 6 2011 cua bo tai chinh ket thuc khoa hoc hoc vien se co kha nang su dung thanh thao he thong khai hai quan dien tu va duoc cong ty co phan giao duc viet nam cap chung nhan da hoan thanh cac hoc phan khoa dao tao nghiep vu khai hai quan chung nhan bang chung kien thuc de cac doanh nghiep thuc hien khai hai quan dien tu dong thoi giup cac hoc vien tu tin tham gia ky thi lay chung chi khai hai quan do tong cuc hai quan to chuc hang nam theo thong tu so 80 2011 tt btc ngay 9 6 2011 cua bo tai chinh 4 uu diem khoa hoc khai hai quan thi chung chi lam nhan vien dai ly hai quan hoc phi tron goi re nhat toan quoc chat luong hang dau mien phi on thi chung chi tong cuc hai quan ty le do hang nam luon chiem top cao tren ca nuoc thoi gian hoc linh hoat phu hop voi ca nhung hoc vien ban ron nhat doi ngu tu van vien nhiet tinh giang vien gioi chuyen mon nghiep vu 100 la giang vien cap cao cua tong cuc hai quan giao trinh cap nhap lien tuc kien thuc sat voi thuc te hai quan ho tro nghiep vu trong suot qua trinh hoc va sau khoa hoc tai cong ty mien phi hoc lai bao luu trong 6 thang co the chuyen ca chuyen dia diem hoc phu hop voi nhu cau hoac di cong tac ma khong so gian doan kien thuc hay cho doi khoa hoc 5 hinh thuc thanh toan nop tien mat tai dia diem hoc hoac chuyen khoan 6 moi thong tin ve khoa hoc nghiep vu khai hai quan thi chung chi lam nhan vien dai ly hai quan a c vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam 451 hoang quoc viet cau giay ha noi ket qua dat duoc khi tham gia lop hoc khai hai quan tai cong ty co phan giao duc viet nam tham gia khoa hoc nghiep vu khai bao hai quan tai cong ty co phan giao duc viet nam se giai quyet 3 van de lon ma cac doanh nghiep xuat nhap khau logistic forwarder dai ly hai quan dac biet quan tam thu nhat sau khoa hoc nay doanh nghiep giam thieu duoc 90 cac sai pham khong dang co trong qua trinh thuc hien khai hai quan dien tu thu hai 85 cac ca nhan tham du khoa hoc nay deu dat loai uu trong ky thi chung chi nghiep vu khai hai quan cua tong cuc hai quan chung chi khang dinh nghe nghiep trong nganh forwarder thu ba anh chi co the tu tin hanh nghe hoac thanh lap dai ly hai quan uu dai giam hoc phi khi hoc vien dang ky khoa hoc theo nhom tu 3 5 nguoi tro len 3 nguoi giam ngay 5 5 nguoi tro len giam ngay 10