cty co phan giao duc viet nam can cu quy dinh boi duongktt theo thong tu so 199 2012 tt btc ngay 30 thang 12 nam 2011 cua bo tai chinh lop ke toan truong khai giang tai hcm nham nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu cho cac can bo dang lam cong tac ke toan tren dia ban cac tinh thanh pho trong ca nuoc hoc vien tai chinh truong cao dang nghe van lang phoi hop voi cong ty cp giao duc viet nam mo lop boi duong nghiep vu ke toan truong nhu sau dao tao ngan han cho cac ca nhan to chuc co nhu cau tham gia hoc de tro thanh ktt cong tac tai doanh nghiep hoac ktt hcsn doi tuong tham gia tn toi thieu trung cap chuyen nghiep cao dang tro len co chuyen mon ve ke toan co thoi gian cong tac thuc te tu 36 thang tro len lop ke toan truong khai giang tai hcm tn dh tro len co chuyen mon ve ke toan co thoi gian cong tac thuc te tu 2 nam tro len noi dung hoc hoc 2 thang 2 5 thang hoc vao cac ngay chu nhat hang tuan dia diem hoc ho chi minh ha noi ha nam thai nguyen da nang vung tau nha trang hoc phi 1 ktt dn ho chi minh hn 1 500 000d cac tinh khac 3 000 000d 2 ktt hcsn ho chi minh 2 000 000d q10 ha noi 2 500 000d chung chi cua bo tai chinh dvi truong cd nghe van lang ha noi truong dh kinh te quoc dan hoc vien tai chinh ngoai ra chung toi hien dang khai giang ke toan vien hanh chinh su nghiep ca hoc thu 7 hoc phi 2 500 000d chuyen vien ca hoc thu 7 cn hoc phi 3 500 000d chuyen vien chinh ca hoc thu 7 cn hoc phi 4 000 000d moi thac mac xin goi h hoa de duoc tu van va ho tro tham khao tai lop ke toan truong khia giang tai hcm