khoa hoc nghiep vu huong dan du lich cong ty co phan giao duc va cong nghe viet thong bao mo lop nghiep vu huong dan du lich duoc uy nhiem cua tong cuc du lich bo van hoa the thao va du lich i muc tieu dao tao nghiep vu huong dan du lich cung cap cho hoc vien khoi kien thuc co ban ve dia ly lich su van hoa kinh te xa hoi chinh tri cua viet nam ren luyen cac ky nang huongdan du lich cho hoc vien tac nghiep trong pham vi lanh tho viet nam trang bi cho hoc vien nhung kien thuc ve du lich va nghiep vu huong dan du lich bo sung dieu kien ve chung chi cho hoc vien de duoc cap the hanh nghe huong dan du lich ii doi tuong tuyen sinh nhung nguoi co bang tot nghiep dai hoc nganh du lich tro len nhung khong phai la chuyen nganh huong dan du lich nhung nguoi co bang tot nghiep trung hoc cao dang nganh du lich khong phai chuyen nganh huong dan du lich hoac co bang tot nghiep dai hoctro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi va nhan van nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap cao dang chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc cac khoi nganh khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat cong nghe iii noi dung hoc 1 thoi gian dao tao can cu vao bang cap lien quan de phan he hoc va bao cao xin cap the hanh nghe len tong cuc du lich viet nam 1 khoa 1 thang doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep dai hoc nganh du lich tro len nhung khong phai la chuyen nganh huong dan du lich thoi gian hoc tap 4 tuan khoi luong kien thuc toan khoa 135 tiet hoc phi 1 900 000d khoa 2 khoa 2 thang doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung hoc cao dang nganh du lich khong phai chuyen nganh huong dan dulich hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi va nhan van thoi luong hoc 8 tuan chua bao gom thuc tap cuoi khoa khoi luong kien thuc toan khoa 255 tiet moi tiet hoc keo dai 50 phut hoc phi 2 500 000d 3 khoa 3 thang doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap cao dang chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc cac khoi nganh khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat cong nghe thoi gian hoc tap 12 tuan chua bao gom thuc tap cuoi khoa khoi luong kien thuc toan khoa 345 tiet hoc phi 3 300 000d loai van bang duoc cap chung chi nghiep vu huong dan du lich dung de doi the moi xin cap lai the huong dan vien du lich da het han chung chi duoc su dung toan quoc va doi duoc the o tat ca cac so van hoa du lich the thao cua cac tinh trong ca nuoc huong dan bao cao xin cap the hanh nghe huong dan vien noi dia va the huong dan vien quoc te lien he de duoc tu van mien phi thu tuc nhap hoc bao gom phieu dang ky hoc do co so chieu sinh cap ban sao giay khai sinh ban sao co cong chung bang tot nghiep dai hoc trung cap cao dang 02 anh 3 4 thoi gian khai giang lop moi hang thang dia diem hoc tai tp hcm so 546 le hong phong phuong 10 quan 10 tp ho chi minh ngoai cac chuong trinh tren cong ty thuong xuyen to chuc cac lop ky nang van phong van thu luu tru thu ky van phong thong tin thu vien quan tri nhan su nghiep vu bao chi nghiep vu quan he cong chung truyen thong cho cac doanh nghiep co quan co nhu cau cac ca nhan to chuc co nhu cau hoc xin vui long gui thong tin dang ky ve dia chi mail dung gdcnv gmail com hoac goi theo so 0982112489 0938550052 de duoc thong bao chi tiet ve lich hoc cu the va thu tuc dang ky