dao tao nghiep vu huong dan du lich tren toan quoc khai giang lop moi tai ha noi da nang ho chi minh hai phong quang ninh ninh binh thai nguyen binh dinh da lat nha trang can tho lich hoc thu 7 cn va toi thu 2 4 6 hang tuan can cu theo cong van so 1302 tcdl lh cua vu lu hanh tong cuc du lich ngay 18 thang 11 nam 2010 ve viec cong nhan truong trung cap cong nghe ha noi duoc mo cac khoa boi duong nghiep vu huong dan du lich he dao tao 1 thang 2 thang 3 thang dua theo bang tot nghiep dh cd tc khung 1 thang doi tuong tot nghiep dh khoi nganh du lich nhu quan tri du lich van hoa du lich lu hanh khung 2 thang doi tuong tot nghiep dh khoi nganh van hoa su pham ngoai ngu ke toan khung 3 thang doi tuong khong thuoc 2 khung tren khoi dai hoc chuyen nganh khac hoac tot nghiep tu cao dang trung cap tro len nhu xay dung cntt hoc phi khoa hoc nghiep vu huong dan vien du lich tai ha noi he 1 thang 1 800 000 d hoc vien khoa he 2 thang 2 400 000 d hoc vien khoa he 3 thang 3 200 000 d hoc vien khoa tai cac tinh nhu quang ninh hai phong da nang da lat nha trang ho chi minh binh dinh can tho thai nguyen he 1 thang 1 900 000 d hoc vien khoa he 2 thang 2 500 000 d hoc vien khoa he 3 thang 3 300 000 d hoc vien khoa giam hoc phi dang ky theo nhom chung chi do truong trung cap cong nghe ha noi cap theo quy dinh cua tong cuc du lich sau khi co chung chi cac hoc vien se duoc huong dan thu tuc xin cap the huong dan vien du lich noi dia quoc te tai cac so vhtt dl tren ca nuoc ho so gom 2 anh 3 4 cmt photo bang tot nghiep tc cd dh cong chung ngoai ra truong tc cong nghe ha noi nhan to chuc dao tao tai cac don vi cong ty du lich tai dia phuong moi chi tiet xin vui long lien he truong trung cap cong nghe ha noi dia chi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi xin cam on