thong bao tuyen sinh boi duong nghiep vu su pham trung cap can cu quyet dinh so 31 qd bgddt ngay 23 6 2008 ve viec ban hanh quy dinh boi duong nghiep vu su pham can cu thong tu so 10 2013 tt bgddt ngay 28 3 2013 ve viec ban hanh chuong trinh boi duong nghiep vu su pham cho giao vien trung cap chuyen nghiep truong dai hoc su pham ha noi 1 phoi hop voi cong ty cp phat trien giao duc viet nam thong bao ve viec mo lop boi duong nghiep vu su pham cho giao vien trung cap chuyen nghiep thay cho khoa dao tao nvsp bac 1 bac 2 truoc day nhu sau i doi t uong boi d uong 1 nhung giao vien tccn nhung chua qua dao tao su pham hoac chua duoc boi duong nvsp 2 nhung nguoi co bang tot nghiep dai hoc nguyen vong tro thanh giao vien giang day trong cac truong tccn hoac cac co so dao tao ii noi dung chuong trinh theo chuong trinh boi duong nghiep vu su pham tccn ban hanh theo thong tu so10 2013 tt bgddt ngay 28 3 2013 khoi luong kien thuc bat buoc toi thieu 21 tin chi khoi luong kien thuc tu chon 4 tin chi 2 noi dung khoi kien thuc bat buoc toi thieu 21 tin chi stt hoc phan boi duong so tin chi 1 tam li hoc su pham nghe nghiep 4 2 giao duc hoc nghe nghiep 3 3 to chuc va quan li qua trinh day hoc 3 4 phuong phap va ki nang day hoc 4 5 nghien cuu khoa hoc su pham ung dung 2 6 giao tiep va ung xu su pham 2 7 thuc tap su pham 3 tong so 21 3 noi dung cac hoc phan tu chon toi thieu 04 tin chi stt ten hoc phan so tin chi 1 phat trien chuong trinh dao tao tccn 2 2 kiem tra danh gia trong giao duc tccn 2 3 su dung phuong tien va cong nghe day hoc trong giao duc nghe nghiep 2 4 ung dung cntt trong day hoc 2 5 tu van huong nghiep cho hoc sinh 2 6 quan li chat luong trong giao duc tccn 2 iii hinh thuc boi duong hinh thuc 1 hoc lien tuc vao cac ngay trong tuan tru chu nhat hinh thuc 2 hoc vao cac ngay thu 7 chu nhat iv ho so 1 phieu dang ky hoc theo mau gui kem theo thong bao 2 01 chung minh thu photo bang tn photo cong chung 3 3 anh 3 x 4cm 1 anh dan vao phieu dang ky hoc 2 anh ghi ro ho ten ngay sinh noi sinh o mat sau anh iii hoc phi dia diem hoc tai cac co so cua cty cp phat trien giao duc viet nam 1 tai ha noi hoc phi 2 200 000d hoc vien hai trieu hai tram ngan dong dia diem 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dh dien luc 4 thoi gian va lich khai giang hoc lien tuc cac buoi toi trong tuan hoac ca ngay thu 7 cn chung chi cuoi khoa do truong dh su pham ha noi cap co gia tri tren toan quoc moi chi tiet xin vui long lien he phong dao tao cty cp phat trien giao duc viet nam cn ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi cn hcm so 195 duong d2 phuong 25 binh thanh hcm so 08 nguyen ngoc loc phuong 14 quan 10 hcm