dao tao nghe ban hang xang dau khi dau mo hoa long lpg dao tao nhan vien ban hang xang dau co kien thuc chuyen mon va ky nang thuc hanh co ban trong linh vuc ban gas co kha nang lam viec doc lap co pham chat chinh tri dao duc nghe nghiep co y thuc phuc vu nhan dan i cac khoa dao tao boi duong nghiep vu ngan han 1 nghiep vu kinh doanh xang dau thoi gian 3 thang cap chung chi so cap nghe thoi gian 1 2 thang cap giay chung nhan 2 nghiep vu cua hang truong cua hang xang dau thoi gian 10 ngay cap giay chung nhan 3 nghiep vu kinh doanh khi dau mo hoa long lpg thoi gian dao tao 10 ngay cap giay chung nhan 4 an toan lao dong ve sinh lao dong theo quy dinh tai thong tu so 27 2013 tt bldtbxh 5 dao tao boi duong thi nang bac nghe cac nghe thuoc linh vuc xang dau va gas thoi gian boi duong va thi nang bac tu 2 den 10 ngay theo yeu cau doanh nghiep 6 nhan dao tao cac nghiep vu giao nhan bao quan van hanh do luong kinh doanh xang dau va gas theo hop dong thoa thuan hoc phi 1 800 000d truong giam ngay 10 hoc hi cho hv dang ky som nhat hinh thuc dao tao tap trung mot dot hoac chia theo nhieu dot thoi gian hoc trong gio hoac ngoai gio hanh chinh tuy theo dang ky cua hoc vien doi tuong tuyen sinh cac can bo nhan vien cong nhan cua cac cong ty doanh nghiep dang tham gia hoat dong kinh doanh trong linh vuc xang dau va gas dia diem hoc tai so 131 thai thinh dong da ha noi hoac tai cac don vi co nhu cau ii dao tao lien thong cao dang nghe quan tri kinh doanh xang dau va gas doi tuong tuyen sinh tot nghiep trung cap nghe hoac tuong duong nghe quan tri kinh doanh trung cap xang dau thoi gian dao tao 1 nam 12 thang hoc phi thu 10 thang bang cap sau khi tot nghiep bang tot nghiep cao dang nghe iii thoi gian va dia diem nop ho so thoi gian nhan ho so lien tuc nhan ho so trong gio hanh chinh cac ngay trong tuan dia diem nhan ho so phong b311 nha b truong cd nghe cn ha noi so 131 thai thinh dong da hn