chuong trinh hoc ke toan tong hop thuc hanh tu a z cho nguoi bat dau thuc hanh tren chung tu ke toan moi nhat thuc hanh quyet toan thue len bctc tren excel va phan mem ke toan ban muon lam ke toan tong hop ke toan thue tai ha noi va cac tinh nhung ban lai chua co nhung kien thuc can ban ve ke toan ban da hoc qua ke toan nhung do khong phai la chuyen nganh chinh cua ban ban da hoc dung chuyen nganh ve ke toan nhung do lau khong lam thuc te nen da quen gan het ban dung lo lang vi da co ke toan quoc gia ke toan quoc gia se giup ban hoan thanh uoc mo ve nghe ke toan cua ban bang cac chuong trinh dao tao huan luyen lam ke toan tong hop ke toan thue tren hoa don chung tu thuc te cua doanh nghiep chuong trinh hoc ke toan tong hop thuc hanh danh cho nguoi moi bat dau duoc cong ty cp giao duc viet nam lien ket dao tao va cap chung chi voi dai hoc kinh te quoc dan hoc vien tai chinh duoc thiet ke va xay dung nhu sau phan 1 ke toan tong hop co ban trang bi cho cac ban hoc vien co duoc luong kien thuc can ban ve ke toan thue bang lop ke toan tong hop can ban va cot loi noi dung cua khoa hoc tap trung vao nhung kien thuc ly luan can va du theo chuan muc va che do ke toan doanh nghiep hien hanh de phuc vu cho viec hoc lam ke toan thuc te moi bai ly thuyet deu duoc gan voi thuc te nen hoc vien hoc se rat de hieu va hung thu hoc nguyen ly ke toan ke toan tien luong va cac khoan phai tra cong nhan vien ke toan nguyen lieu vat lieu va cong cu dung cu ke toan tai san co dinh ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham ke toan doanh thu ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh ke toan thanh toan ke toan von bang tien ke toan trong cac doanh nghiep thuong mai xuat nhap khau xuat nhap khau xay lap phan 2 hoc phan 2 se la dao tao huan luyen lam tung phan cong viec cua mot ke toan tong hop ke toan thue voi bo giao trinh dao tao thuc te day du cac nghiep vu kinh te phat sinh cua doanh nghiep da giup cho cac hoc vien co duoc nhung trai nghiem de tu do co duoc ky nang va kinh nghiem lon nhat ii 1 ke toan thue va thuc hanh ke khai quyet toan thue trang bi cac kien thuc ve cac sac thue hien dang ap dung trong cac doanh nghiep phuong phap lap cac loai bao cao thue va hach toan thue trong doanh nghiep cac thong tu nghi dinh luat thue moi nhat cua doanh nghiep hien hanh trong nam huong dan cach van dung cac van ban luat thue de tinh thue chinh xac cho doanh nghiep thuc hanh thue mon bai cach lap to khai thue mon bai lam giay nop tien vao ngan sach nha nuoc cach ap dung ve cac bac va muc thue mon bai phai dong cua doanh nghiep thuc hanh lap hoa don chung tu phan biet hoa don chung tu hop ly hop le hoc ke khai thue gtgt hang thang len bao cao thue tren phan ho tro ke khai moi nhat hien nay huong dan ke khai thue qua mang hoc cach dieu chinh sai sot ke khai bo sung hoc cach tinh thue thu nhap ca nhan thue thu nhap doanh nghiep thuc hanh len bao cao thue quy lam bao cao tinh hinh su dung hoa don hoc cach toi uu hoa so thue phai nop thuc hanh quyet toan thue ii 2 thuc hanh len so sach bang hoa don chung tu song tren he thong so sach va phan mem excel huong dan thuc hanh tren chung tu thuc te phat sinh tai doanh nghiep day theo cong viec ma mot ke toan chuyen nghiep phai lam trong doanh nghiep thuc te tai lieu hoc la nhung hoa don chung tu thuc te cac mau so sach bao cao trong cac loai hinh doanh nghiep thuong mai dich vu xuat nhap khau san xuat xay dung xay lap hoc cach mo so sach hoach toan cac nghiep vu phat sinh vao so len cac so chi tiet theo doi cong no phai thu phai tra xuat nhap ton lap cac bang trich khau hao phan bo tscd chi phi tra truoc ngan han dai han lap bang tinh luong va cac khoan trich theo luong lap so cai chi tiet cho tung loai tai khoan kie m tra do i chie u so lieu so sach ke toan de hoan thie n so sach truoc khi lam bao cao i1 3 thuc hanh tren phan mem ke toan may misa moi nhat lap bao cao tai chinh cuoi nam huong dan chi tiet cach lam bang can doi ke toan bao cao ket qua kinh doanh va thuyet minh bao cao tai chinh hoc cach khac phuc va dieu chinh cac sai sot neu co thu thuat can doi lai lo in so sach ke toan long ghep vao trong qua trinh giang day la nhung ky nang thu thuat ke toan chuyen sau ma trung tam ke toan quoc gia da tich luy duoc trong 10 nam lam nghe nay truyen lai cho cac ban de cac ban se luon cam thay tu tin trong cong viec cua minh giang vien la nhung giang vien den tu cac khoa ke toan trong cac truong dh lon phuong phap giang day de hieu kinh nghiem thuc tien lau nam la ke toan truong ktth trong cac doanh nghiep lon giao trinh xuyen suot chuong trinh hoc hoc vien duoc tiep can hoan toan so sach chung tu da phat sinh tren thuc te cua doanh nghiep duoc huong dan su ly cac so lieu de len bao cao tai chinh moi truong hoc tap hong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep chung chi cuoi khoa cuoi khoa hoc hoc vien tien hanh lam bai thi cuoi ky de xep loai tren chung chi boi duong ke toan tong hop cua dai hoc kinh te quoc dan hoc vien tai chinh hoac mau phoi cua bo giao duc dao tao do cty cp giao duc viet nam cap co gia tri vinh vien tren toan quoc iv thoi gian khoa hoc 4 6 thang