thong bao ve viec mo lop nghiep vu huong dan du lich dao tao cap chung chi huong dan vien du lich tai ha noi quang ninh hai phong da nang nha trang tp ho chi minh duoc phep cua bo van hoa the thao va du lich tong cuc du lich cong ty cp giao duc viet nam phoi ket hop voi truong trung cap cong nghe ha noi tuyen sinh cac khoa dao tao nghiep vu huong dan du lich theo chuong trinh khung cua tong cuc du lich chuong trinh khung 1 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep dai hoc nganh du lich tro lien nhung khong phai la chuyen nganh huong dan du lich thoi gian dao tao 1 thang hoc phi 1 8 trieu hoc tu thu 2 den thu 6 6h 9h toi chuong trinh khung 2 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung hoc cao dang nganh du lich khong phai phai chuyen nganh huong dan du lich hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi va nhan van thoi gian dao tao 2 thang hoc phi 2 4 trieu hoc tu thu 2 den thu 6 6h 9h toi chuong trinh khung 3 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap cao dang chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc cac khoi nganh khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat kinh te thoi gian dao tao 3 thang hoc phi 3 2 trieu hoc tu thu 2 den thu 6 6h 9h toi van bang chung chi nghiep vu huong dan du lich do truong tc cong nghe ha noi cap theo quy dinh cua tong cuc du lich the huong dan vien du lich hoc vien mang chung chi huong dan du lich va bang tot nghiep dai hoc cao dang trung cap den so van hoa cac tinh de xin cap the huong dan vien du lich thu tuc nhap hoc lop nghiep vu huong dan du lich phieu dang ky hoc do co so chieu sinh cap ban sao giay khai sinh ban sao co cong chung bang tot nghiep dai hoc trung cap cao dang 02 anh 3 4 thoi gian khai giang lop moi hang thang dia diem hoc tai ha noi so 451 hoang quoc viet cau giay hn doi dien dh dien luc so 290 tay son dong da hn doi dien dh thuy loi tai da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau da nang tai tp hcm so 195 duong d2 p 25 q binh thanh hcm duong link cong nhan co so dao tao nghiep vu huong dan du lich http www vietnamtourism gov vn index php cat 1001 itemid 8623 cac khoa hoc tham khao 1 dao tao ke toan truong doanh nghiep 2 ke toan truong hanh chinh su nghiep 3 quan tri kinh doanh quan tri doanh nghiep 4 ke toan tong hop thuc hanh 5 ke toan thue thuc hanh 6 cac nghiep vu co ban trong ngan hang 7 nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau 8 nghiep vu khai hai quan dien tu cong ty nhan dao tao theo hop dong kinh mong duoc hop tac voi cac ca nhan don vi co nhu cau cong ty nhan dao tao theo hop dong nghiep vu khai hai quan dien tu nghiep vu su pham tin hoc ngoai ngu ke toan he dai han ngan hanvv to chuc thi va cap chung chi cua bo tai chinh hoi lien hiep khoa hoc cong nghe va bo giao duc dao tao ngoai ra cong ty chung toi con to chuc dao tao dao tao nghiep vu su pham giang vien cao dang dai hoc giang vien he trung cap dao tao ngoai ngu tieng anh trung nhat han nga phap duc tay ban nha bo dao nha tieng thai indo vv dao tao tin hoc lap trinh tin hoc van phong thiet ke do hoa photoshop corel lap trinh pascal c c c java vv dao tao ke toan ke toan tong hop ke toan vien hcsn ke toan truong doanh nghiep ke toan truong hcsn nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau dao tao cap chung chi khai hai quan dien tu cua tong cuc hai quan dao tao he ngan han nghiep vu van thu luu tru hanh chinh van phong nghiep vu du lich nghiep vu dau thau nghe nau an cam hoa sua dien thoai vv hoc xong thi lay chung chi dao tao he dai han lien thong trung cap len cd dh lien thong su pham mam non vv chuong trinh du hoc nhat ban he vua hoc vua lam to chuc thi cap chung chi tin hoc ngoai ngu