chuong trinh dao tao ke toan truong doanh nghiep 1 muc tieu dao tao va boi duong nhung kien thuc ve ke toan kiem toan de nang cao hieu qua quan ly to chuc sap xep o cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te dao tao va boi duong nhung kien thuc chung cu the ve ke toan truong doanh nghiep 2 doi tuong dao tao ke toan truong cho cac doi tuong nhu pho truong phong hoac truong phong ke toan nhung can bo ke toan hien dang lam viec va su dung ngan sach cua nha nuoc hoac nguon ngan sach cua cac thanh phan kinh te khac nhung nguoi co du 2 dieu kien duoi day tot nghiep chuyen nganh tai chinh ke toan hoac kinh te tot nghiep dai hoc co it nhat la 02 nam 24 thang cong tac thuc te tro len tot nghiep trung cap cao dang co it nhat 03 nam 36 thang cong tac thuc te tro len 3 thoi gian dao tao tu 2 3 thang gom 13 chuyen de theo quy dinh cua bo tai chinh 4 noi dung chuong trinh dao tao phan 1 kien thuc chung phan 2 kien thuc va nghiep vu chuyen de 1 kinh te vi mo chuyen de 2 phap luat lien quan den doanh nghiep chuyen de 3 quan ly tai chinh doanh nghiep chuyen de 4 phap luat ve thue chuyen nganh 5 tham dinh du an dau tu chuyen de 6 quan he tin dung thanh toan va bao lanh giu dn voi ngan hang tai chinh va to chuc tai chinh chuyen de 7 quan tri kinh doanh chuyen de 8 phap luat ke toan chuyen de 9 to chuc cong tac ke toan va vai tro nhiem vu ke toan truong dn chuyen de 10 ke toan tai chinh doanh nghiep chuyen de 11 to chuc ke toan quan tri doanh nghiep chuyen de 12 bao cao tai chinh va phan tich tai chinh doanh nghiep chuyen de 13 kiem toan va kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep 5 hoc phi 2 700 000 khoa hoc 6 chung chi do truong dai hoc ta i chi nh cap lich khai giang vao cac ngay tu 05 den 10 hang thang to chu c hua n luye n cap chung chi an toa n ve sinh lao do ng nho m 1 2 3 4 theo thong tu 27 bldtbxh ho tro cap chung chi nghe ca c loa i van thu luu tru na u an van hanh xe nang cau truc may xuc no i hoi ha nh nghe xay dung ca c loa i gia m sa t thi cong xay du ng ky su di nh gia chi huy truo ng cong tri nh xay du ng da u tha u moi gio i ba t do ng sa n pho ng cha y chu a cha y nghie p vu kinh doanh ga xang da u chu ng chi no mi n tho mi n qua n ly die u ha nh mo chung chi bac tho han co khi xay dung dien nuoc ne cop pha