thong bao tuyen sinh lop boi duong nghiep vu quan ly giao duc i doi tuong boi duong can bo quan ly cap truong nhu ban giam hieu to truong bo mon cac truong mam non pho thong tieu hoc thcs thpt can bo quan ly can bo chuyen mon cap so phong giao duc va dao tao can bo quan ly va chuyen mon cac co so giao duc khong chinh quy trung tam giao duc thuong xuyen trung tam giao duc cong dong truong bo tuc van hoa ii noi dung chuong trinh module 1 quan ly su thay doi va phong cach lanh dao huong dan bai tap module 2 duong loi phat trien gd dt va lap ke hoach phat trien truong pho thong mam non module 3 tong quan ve khoa hoc quan ly va quan ly nha nuoc ve gd dt huong dan bai tap module 4 thanh tra kiem tra va kiem dinh chat luong giao duc pho thong mam non module 5 quan ly nuoi duong cham soc va giao duc tre trong truong mam non quan ly hddh gd trong truong pho thong module 6 xay dung va phat trien nha truong module 7 quan ly hoat dong nckh sp va ung dung cntt trong truong pho thong mam non module 8 quan ly nguon luc trong truong pho thong mam non module 9 ki nang ho tro quan ly truong pho thong mam non thoi luong 360 tiet chung chi sau khoa hoc nhung hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi nghiep vu quan ly giao duc cua truong dai hoc su pham ha noi iii hoc phi dia diem hoc tai cac co so cua cong ty cp giao duc viet nam 1 tai ha noi dia diem 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dh dien luc hoac tai giang duong cua truong dh ngoai ngu dh quoc gia ha noi 2 tai hcm dia diem so 195 duong d2 p 25 q binh thanh tp ho chi minh 3 tai da nang dia diem so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tp da nang 4 hoc phi 3 000 000d hoc vien 5 thoi gian va lich khai giang hoc vao thu 7 chu nhat iv ho so 1 phieu dang ky hoc theo mau 2 so yeu ly lich 3 ban sao bang cap chuyen mon co cong chung cmt pho to 02 anh 3x4 moi chi tiet xin vui long lien he cong ty cp giao duc viet nam cn ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi cn da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tp da nang cn hcm so 195 duong d2 phuong 25 binh thanh hcm